bil/jurisdik information

LEGAL INFORMATION

VILLKOR OCH FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ANVÄNDNING

Pirellis webbsidor utgör en informations- och kommunikationsservice som försetts av Pirelli & C. S.p.A. ('Pirelli'). Om du använder dig av dessa sidor eller nedladdar information från sidorna, förbinder du dig att efterfölja de villkor och begränsningar, som nedan stipuleras i detta meddelande. Om du inte kan godkänna dessa, har du inte tillstånd att använda sidorna eller nedladda något som helst material från dem.

BEGRÄNSAD ANVÄNDNING

Innehållet på Pirellis webbsidor lyder under copyrightbestämmelserna © 1995-2018 för Pirelli & C. S.p.A. Alla rättigheter förbehålls. Innehållet på Pirellis webbsidor får varken helt eller delvis kopieras, återges, överföras, uppladdas, publiceras eller distribueras i någon som helst form utan på förhand givet skriftligt tillstånd från Pirelli med undantag för de sidor eller utdrag, som Pirelli tillåter dig att lagra i din egen dator eller att skriva ut enbart för ditt personliga bruk.

Varumärken och firmamärken, som visas på i fråga varande webbsidor, är Pirellis och till Pirelli anslutna företags egendom (kollektivt kallade 'Pirelli Gruppen'). Dessa får inte användas på andra webbsidor än Pirellis egna utan på förhand utfärdat skriftligt samtycke av Pirelli & C. S.p.A. Namnet Pirelli eller något av dess varumärken inklusive varumärket PIRELLI får inte inbyggas som del av en Internetadress utan ett på förhand givet skriftligt tillstånd av Pirelli & C. S.p.A

GILTIGHET

Informationen på dessa webbsidor har givits i god tro och Pirelli är av den åsikten, att de är riktiga. Emellertid bör en part, som önskar köpa varor inte enbart förlita sig på denna information, utan göra en specifik förfrågan rörande varornas egenskaper och deras lämplighet för de avsedda ändamålen. All information på dessa webbsidor ges utan särskild förbindelse, beskaffenhet eller andra villkor, exempelvis kvaliteten på en viss produkt, dess lämplighet för ett visst ändamål eller intrång på eventuella rättigheter och alla tillämpade garanti-villkor eller härmed jämförbara villkor är uttryckligen uteslutna. Pirelli kan under inga som helst omständigheter ställas till svars för eventuella bortfall av inkomst, vinst, affärer, avtal eller goodwill, ej heller för någon indirekt eller finansiell förlust för någon part oberoende om de förorsakats av kontrakt, försummelse eller på annat sätt.

Informationen som ges på dessa webbsidor kan innehålla bristande tekniska exaktheter eller typografiska fel. Informationen kan ändras och uppdateras utan förvarning. Pirelli kan också göra förbättringar och/eller förändringar på de på webbsidorna beskrivna produkterna utan förvarning.

LINKAR

Pirelli åtar sig inget ansvar beträffande material, som framtagits och publicerats av tredje part och till vars webbsidor det finns linkar på Pirellis egna webbsidor. Om du vill söka upp en webbsida dit en link för, gör du det på egen risk och på ditt ansvar ligger att vidta åtgärder mot virus eller andra destruktiva element. Linkarna betyder inte, att Pirelli skulle sponsorera eller vara ansluten till någon del av dessa produkter eller den service, som här beskrivs.

INFORMATION FRÅN DIG

Allt material som sänts till Pirelli, t.ex. via E-mail eller via World Wide Webbsidor skall inte anses konfidentiella. Pirelli kan inte anses ha något ansvar vad sådant material beträffar och Pirelli skall anses ha rätt att reproducera, använda, avslöja, förevisa, ändra, skapa derivata arbeten och att distribuera detta material till andra utan begränsning. Vidare har Pirelli friheten att använda sig av varje idé, koncept, know-how eller teknik ingående i sådant material för vilka ändamål som helst, omfattande men inte begränsat till utveckling, tillverkning och marknadsföring av produkter omfattande dylikt material. Ni intygar, att detta material kan publiceras och att ni går med på att ersätta Pirelli för kostnader, som kan uppstå om en tredje part vidtar åtgärder gentemot Pirelli beträffande sådant material.

COOKIES

En 'cookie' (dvs. en liten datafil, som vissa websidor kan sända till din adress när du besöker dem) kan inplaceras någonstans på våra sidor för att spåra och överblicka besökarnas trafikmönster. Om du vill undvika dessa 'cookies' kan du ställa in din browser så att den varnar dig innan du godkänner en 'cookie' och att du undviker dem när browsern upptäcker närvaron av en sådan.

LAG OCH DOMSRÄTT

Alla tvister, som uppstår beträffande dessa villkor och förhållanden, skall behandlas i domstolen i Milano i Italien, som skall ha exklusiv domsrätt och italiensk lag skall tillämpas. Pirelli förbehåller sig rätten att vidta rättsliga åtgärder i andra länder och på andra orter än Italien eller Milano, för att försvara sina intressen och stärka sina rättigheter närhelst Pirelli anser det befogat.