bil/integritetspolicy

INTEGRITETSPOLICY

1. BAKGRUND

Denna Integritetspolicy uppdaterades senast den 29 oktober 2018.

1.1 Skyddet av dina Personuppgifter är av största vikt för oss. Denna integritetspolicy (”Integritetspolicy”) är framtagen för att förklara för dig hur vi behandlar den information om dig som vi samlar in när du interagerar med oss eller som du lämnar till oss via våra hemsidor.
1.2 Pirelli Tyre Nordic Aktiebolag, org.nr 556014-6812, Box 14147, 167 14 Bromma, (nedan benämnt ”Pirelli”, ”vi”, ”oss” eller ”vår”) är ”Personuppgiftsansvarig” för dina Personuppgifter och behandlar personuppgifter för de ändamål som beskrivs i avsnitt 3 nedan.


2. INSAMLING AV INFORMATION

2.1 Vi samlar in personuppgifter som, enligt gällande dataskyddslagstiftning (särskilt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter (”GDPR”)), innehåller information som kan användas för att identifiera dig, inkluderat men inte begränsat till, ditt för- och efternamn, postadress, telefonnummer och e-postadress (nedan benämnt 'Personuppgifter").

Information som du lämnar till oss

2.2 Du kan bli ombedd att lämna Personuppgifter till oss när du fyller i anmälningsblanketter på våra hemsidor, när du ber om att bli kontaktad av oss eller under vissa evenemang. Uppgifterna behandlas för de ändamål som beskrivs i avsnitt 3 nedan. Personuppgifter som du lämnar till oss kan vara ditt namn, födelsedag, födelseort, e-postadress och/eller annan information som du lämnar till oss i samband med att du har kontakt med oss.
2.3 Vi kan komma att samla in ditt namn, kontaktuppgifter, e-postadress, adress och annan övrig information som du tillhandahåller när du interagerar med oss, när du gör en förfrågan på våra hemsidor, när du skickar in ett registreringsformulär, när du deltar i en tävling eller när du kontaktar oss på annat sätt.

Teknisk information

2.4 När du besöker våra hemsidor samlar vi in information som kan användas för att identifiera din dator och dess webbläsare eller andra mobila enheter som du använder för att surfa på internet. Informationen samlas in genom små textfiler som kallas för ”Cookies” och genom annan liknande informationsteknik (vilka i denna Integritetspolicy tillsammans kommer att kallas för ”Cookies”). De Cookies som har lagrats tidigare gör bl a att vi kan känna igen din webbläsare när du besöker våra hemsidor igen. Cookies kan komma att lagra unika identifierare, användarpreferenser och annan information som beskrivs i vår Cookie Policy.
2.5 För mer information om Cookies som vi använder, se Cookie Policy.


3. ANVÄNDNING AV PERSONUPPGIFTER

3.1 Vi kan komma att använda dina Personuppgifter för följande ändamål:
  • (i) för att du ska kunna registrera dig på våra hemsidor;
  • (ii) för att hjälpa dig i supportärenden;
  • (iii) för att förse dig med den information du begär, till exempel om nya produkter och/eller tjänster som erbjuds av Pirelli; och/eller
  • (iv) för att du ska kunna delta i vissa aktiviteter, event eller tävlingar.

Behandlingen av dina Personuppgifter i enlighet med detta avsnitt 3 är nödvändig för att fullgöra ett avtal med dig eller fullfölja en begäran från dig och kräver därför inte ditt föregående samtycke.

3.2 Pirelli kan också komma att använda dina Personuppgifter för marknadsföringsändamål, i enlighet med avsnitt 7 nedan, efter ditt föregående samtycke.
3.3 Ditt tillhandahållande av dina Personuppgifter är frivilligt men nödvändigt för de ändamål som anges i detta avsnitt 3. Om du inte lämnar ut dina Personuppgifter till oss har vi inte möjlighet att vidta ovanstående åtgärder.


4. DELNING AV PERSONUPPGIFTER

4.1 Vi kan komma att dela dina Personuppgifter med andra när det följer av lag eller enligt följande;

(a) Företag i Pirellikoncernen. Dina Personuppgifter kan delas med Pirelli & C. S.p.A. och/eller de av bolagets dotterbolag som har säte i Europa.

(b) Tredje parter (tjänsteleverantörer och andra leverantörer). Om du tillhandahåller oss dina Personuppgifter för att kunna delta i aktiviteter, evenemang eller tävlingar kan dina Personuppgifter också komma att behandlas av tjänsteleverantörer och/eller försäkringsbolag som är betrodda av Pirelli. Sådana tredje parter har ingått sekretessavtal med oss och de har även andra juridiska åtaganden som hindrar dem från att använda informationen för andra ändamål än att utföra den överenskomna tjänsten. Detta gäller förutsatt att du inte i förväg har överenskommit eller samtyckt till något annat i förhållande till dessa tredje parter. Om inte annat anges är dessa tredje parter personuppgiftsbiträden.

(c) När det följer av lag. I vissa fall kan vi vara skyldiga att lämna ut Personuppgifter för att svara på domstolsföreläggande, stämningar, statliga utredningar eller annars enligt lag. Vi förbehåller oss också rätten att anmäla alla aktiviteter som vi, i god tro, anser vara olagliga eller som strider mot tillämplig lagstiftning till brottsbekämpande organ. Vi kan lämna ut vissa Personuppgifter när vi anser att sådant utlämnade är skäligen nödvändigt för att skydda rättigheter, egendom och vår eller andras säkerhet eller för att upptäcka, förhindra eller på annat sätt hantera bedrägeri, säkerhetsfrågor eller tekniska problem.

(d) Affärstransaktioner. Affärstransaktioner. För det fall vi avser att sälja eller på annat sätt överlåta äganderätten eller kontrollen över någon del av eller all vår verksamhet eller våra tjänster till en tredje part kan vi behöva lämna ut dina Personuppgifter till potentiella köpare, både före och efter överlåtelsen. Detta kommer i så fall att ske i enlighet med för dig tillämplig dataskyddslagstiftning. Vi kommer vid slutförandet av överlåtelsen kräva att köparen följer denna Integritetspolicy och endast använder och lämnar ut dina Personuppgifter i enlighet med denna. För det fall någon överlåtelse inte slutförs kommer vi att kräva att den potentiella köparen inte på något sätt använder eller lämnar ut dina Personuppgifter och att denne också raderar dina Personuppgifter.5. DINA RÄTTIGHETER

5.1 Du har de rättigheter som framgår av för dig tillämplig dataskyddslagstiftning. Om du är bosatt inom EU har du enligt GDPR rätt att få tillgång till de uppgifter om dig som behandlas, rätt att korrigera uppgifterna, rätt att radera uppgifterna, rätt att begränsa behandlingen av de uppgifter som kan behandlas av oss och rätt att få dina Personuppgifter överförda till annan personuppgiftsansvarig. Du har även rätt att bli underrättad om eventuella incidenter avseende dina Personuppgifter som kan äventyra sekretessen och skyddet av Personuppgifterna. För att göra gällande dina rättigheter kan du kontakta oss på privacy.europe@pirelli.com. Du kan också framställa klagomål till behörig tillsynsmyndighet i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. Behörig tillsynsmyndighet i Sverige är Datainspektionen (www.datainspektionen.se). Vi förbehåller oss rätten att inte tillmötesgå förfrågningar relaterade till viss information om vi anser att detta skulle bryta mot någon lag eller annan laglig skyldighet eller andra registrerades rättigheter.


6. LAGRING AV PERSONUPPGIFTER

6.1 Vi lagrar dina Personuppgifter; (i) så länge ditt konto är aktivt (om tillämpligt); (ii) under en period av 1 (ett) år från den senaste kontakten med dig, om du enbart har begärt information och/eller support; (iii) under den period som krävs enligt tillämpliga europeiska lagar för personuppgifter som samlats in för särskilda aktiviteter, händelser eller tävlingar; eller (iv) för marknadsföringssyften, under en period om 2 (två) år från det sista meddelandet från Pirelli, förutsatt att du inte framställt önskemål om något annat. Vi kommer även att lagra dina Personuppgifter så länge det är nödvändigt för att fullgöra våra legala skyldigheter, för att lösa tvister och för att genomdriva och tillvarata och försvara våra rättigheter. Vi raderar dina Personuppgifter efter din begäran, om det är tillåtet, i enlighet med den för dig tillämpliga dataskyddslagstiftningen.


7. KOMMERSIELL ELEKTRONISK KOMMUNIKATIO

7.1 Pirelli och företag i Pirellikoncernen i Europa har rätt att skicka dig e-post med marknadsföring (inklusive nyhetsbrev) och andra kommersiella elektroniska meddelanden om du separat har lämnat ditt samtycke till detta. Du kan alltid begränsa den kommunikation Pirelli skickar till dig. För att inte längre ta del av kommersiella e-postmeddelanden kan du klicka på länken märkt med ”unsubscribe' längst ner i ett e-postmeddelande från Pirelli.


8. VART VI LAGRAR DINA PERSONUPPGIFTER

8.1 Pirelli lagrar dina Personuppgifter i sina IT system inom EU.


9. TREDJE PARTERS INTEGRITETSPOLICIES

9.1 Denna Integritetspolicy behandlar enbart Pirellis användning och delning av information. Vi är inte ansvariga för andra hemsidors eller applikationers integritetspolicys och uppmanar dig därför att läsa alla tillämpliga villkor och integritetspolicys som tillhandahålls av tredje parter innan du lämnar ut din information till dem.


10. BEGRÄNSNINGAR AVSEENDE BARNS PERSONUPPGIFTER

10.1 Om du är ett barn ska du inte lämna några av dina Personuppgifter till oss utan att du först inhämtat korrekt samtycke från den person som har föräldraansvar för dig. Om vi får vetskap om att vi har samlat in Personuppgifter från ett barn utan att samtycke från den person som har föräldraansvar över barnet har inhämtats kommer vi omedelbart att radera sådan information. Om du misstänker att vi har erhållit Personuppgifter från ett barn kan du kontakta oss på privacy.europe@pirelli.com.


11. SÄKERHETEN FÖR PERSONUPPGIFTER

11.1 Vi har implementerat säkerhetsföreskrifter för att skydda dina Personuppgifter från obehörig åtkomst, felaktig användning eller utlämnande, obehöriga ändringar, olaglig förstörelse och oavsiktliga förluster. Vi ger bara tillgång till våra databaser när det är nödvändigt och då enligt strikta riktlinjer för hur informationen får användas.
12.1 Det är ditt ansvar att skydda dina inloggningsuppgifter på ett säkert sätt och vi rekommenderar att du använder ett särskilt lösenord till våra hemsidor, som skiljer sig från lösenord som du använder till andra hemsidor.


12. ÄNDRING AV INTEGRITETSPOLICY

12.1 Dataskyddslagstiftning och praxis utvecklas ständigt. Våra policys och rutiner granskas därför löpande. Vår Integritetspolicy kan komma att ändras från tid till annan förutsatt att dina rättigheter inte begränsas; i ett sådant fall krävs ditt uttryckliga samtycke. Datum för den senaste uppdateringen av Integritetspolicyn framgår högst upp på sidan.


13. HUR DU KAN KONTAKTA OSS

13.1 Dataskyddsombud hos Pirelli är Simone Pellegrini. Om du har frågor eller funderingar kring denna Integritetspolicy, eller om du önskar granska eller ändra dina Personuppgifter eller begära att vi raderar dina Personuppgifter i de databaser vi aktivt använder kan du kontakta oss på privacy.europe@pirelli.com.