Chính sách Quyền Riêng tư

 

1. Thông tin Pháp lý

 

Phiên bản của Chính sách về Quyền riêng tư (sau đây được gọi là "Chính sách về Quyền riêng tư") được cập nhật và có hiệu lực từ ngày 25/05/2018. 

 

1.1 Tính riêng tư của Dữ liệu Cá nhân là tối quan trọng đối với chúng tôi. Chính sách về Quyền Riêng tư được thiết lập và bảo đảm giúp người sử dụng hiểu chúng tôi xử lý thông tin mà chúng tôi thu thập được như thế nào, chúng tôi dùng nó ra sao, chúng tôi chia sẻ nó với những người khác, chúng tôi quản lý thông tin có được và làm thế nào để chúng tôi liên lạc được với người sử dụng.

 

1.2 Công ty TNHH lốp xe Pirelli, có địa chỉ văn phòng tại Viale Piero e Alberto Pirelli 25, 20126 Milan, Italy, Fiscal Code, VAT và Số Đăng ký Kinh doanh tại Milan số. 07211330159 (dưới đây được gọi là "Pirelli", "chúng tôi" tùy chỗ nào phù hợp) sẽ là "Người Kiểm soát" Dữ liệu Cá nhận của người sử dụng cho những mục đích được nêu chi tiết tại Mục 3.

 

2. Thu thập Thông tin

 

2.1 Chúng tôi thu thập dữ liệu thông tin, theo đúng quy định bảo vệ dữ liệu hiện hành, trong Điều khoản cụ thể EU 679/2016 của Quốc Hội EU và của Hội đồng ngày 27/04/2016, về việc bảo vệ người liên quan tới việc xử lý dữ liệu cá nhân và luân chuyển dữ liệu đó hợp pháp (cũng được gọi là "GDPR"), trong đó bao gồm cả các dữ liệu sử dụng để xác định người dùng, bao gồm - nhưng không giới hạn - cả tên họ, địa chỉ, mã bưu điện/ZIP, thành phố, nước, bang, số điện thoại, email người sử dụng (dưới đây gọi là "Dữ liệu Cá nhân")

 

Thông tin người sử dụng cung cấp cho chúng tôi

 

2.2 Người sử dụng có thể được yêu cầu cung cấp cho chúng tôi một số thông tin cá nhân về mình bằng cách điền vào mẫu đăng trên trang Web của chúng tôi, và/hoặc khi người sử dụng yêu cầu liên lạc với chúng tôi, và/hoặc trong một số sự kiện nhất định, với các mục tiêu nêu trong Mục 3. Thông tin Cá nhân của người sử dụng được cung cấp cho chúng tôi có thể bao gồm tên, ngày tháng năm sinh và nơi sinh, địa chỉ email, và bất kỳ thông tin nào người sử dụng cung cấp khi giao diện với chúng tôi hoặc khi liên hệ với chúng tôi.

 

2.3 Khi người sử dụng lướt web, chúng tôi có thể thu thập thông tin dùng để xác định máy tính của người sử dụng và trình duyệt web hoặc bất kỳ thiết bị di động nào mà người sử dụng dùng để lướt web. Nó được thu thập nhờ cài đặt các file dạng văn bản được gọi là "Cookie" và các file khác, các kỹ thuật công nghệ thông tin tương tự (dưới đây được gọi là "Cookies"). Bên cạnh các chức năng khác, khi người sử dụng vào thăm trang web của chúng tôi lần nữa, các Cookies trước kia được lưu lại trước khi cho phép chúng tôi nhìn thấy trang trình duyệt. Các cookie có thể lưu lại các chi tiết đặc biệt, sử dụng các sự lựa chọn, hoặc các thông tin khác như được mô tả trong Chính sách về Cookie của chúng tôi.

 

Thông tin Kỹ thuật

 

2.4 Khi người sử dụng lướt web, chúng tôi có thể thu thập thông tin dùng để xác định máy tính của người sử dụng và trình duyệt web hoặc bất kỳ thiết bị di động nào mà người sử dụng dùng để lướt web. Nó được thu thập nhờ cài đặt các file dạng văn bản được gọi là "Cookie" và các file khác, các kỹ thuật công nghệ thông tin tương tự (dưới đây được gọi là "Cookies"). Bên cạnh các chức năng khác, khi người sử dụng vào thăm trang web của chúng tôi lần nữa, các Cookies trước kia được lưu lại trước khi cho phép chúng tôi nhìn thấy trang trình duyệt. Các cookie có thể lưu lại các chi tiết đặc biệt, sử dụng các sự lựa chọn, hoặc các thông tin khác như được mô tả trong Chính sách về Cookie của chúng tôi. Đối với các thông tin khác trên các cookie mà chúng ta sử dụng, xin vui lòng tham khảo mục.

 

2.5 Đối với các thông tin khác trên các cookie mà chúng tôi sử dụng, hãy tham khảo Chính sách về Cookie của chúng tôi.

 

3. Sử dụng Dữ liệu Cá nhân

 

3.1 Chúng tôi có thể sử dụng Dữ liệu Cá nhân cho các mục đích dưới đây:

 

(i) cho phép người sử dụng đăng ký trên trang web của chúng tôi;

 

(ii) trả lời cho sự hỗ trợ cho những yêu cầu của người sử dụng;

 

(iii) cung cấp cho người sử dụng thông tin mà người sử dụng đã yêu cầu, bằng áp dụng những sản phẩm mới và/hoặc dịch vụ được đưa ra bởi Pirelli;

 

(iv) cho phép người sử dụng tham gia vào các hoạt động, sự kiện, sáng kiến và cuộc thi.

 

Việc xử lý Dữ liệu Cá nhân của người sử dụng cho các mục đích trong Mục 3, là cần thiết để đáp ứng yêu cầu của bạn và do đó nó không yêu cầu sự đồng ý trước của người sử dụng.

 

3.2 Pirelli có thể cũng sử dụng Dữ liệu Cá nhân của người sử dụng cho những mục đích trong Mục 3, là cần thiết để đáp ứng yêu cầu của người sử dụng và như vậy không cần sự chấp thuận trước của người sử dụng.

 

3.3 Việc cung cấp Dữ liệu Cá nhân của người sử dụng là tự nguyện nhưng cần thiết cho các mục đích ở Mục 3; trong trường hợp người sử dụng không cung cấp Dữ liệu Cá nhân, chúng tôi không thể tiếp tục tiến hành các hoạt động cung cấp dữ liệu

 

4. Chia sẻ Dữ liệu Cá nhân

 

4.1 Chúng tôi có thể chia sẻ Dữ liệu Cá nhân của người sử dụng khi được ủy quyền bởi luật hoặc theo cách sau đây:

 

(a) Các công ty thuộc Tập đoàn Pirelli: Dữ liệu Cá nhân của người sử dụng có thể được chia sẻ với Pirelli & C.S.p.A. và/hoặc bất kỳ công ty con được thành lập tại châu Âu.

 

(b) Các bên thứ Ba (những nhà cung cấp Dịch vụ, những nhà cung cấp). Dữ liệu Cá nhân của người sử dụng có thể cung cấp cho các mục đích tham dự một phần trong các hoạt động, sự kiện, sáng kiến hoặc cuộc thi, Dữ liệu Cá nhân của người sử dụng có thể được xử lý bởi các nhà cung cấp dịch vụ và/hoặc các công ty bảo hiểm được Pirelli ủy thác. Các bên thứ Ba sẽ phụ thuộc vào các hợp đồng bảo mật với chúng tôi và các giới hạn pháp lý khác cấm sử dụng thông tin của họ mà chúng tôi cung cấp chúng cho mục đích bất kỳ khác để thực hiện các hoạt động liên quan, trừ phi người sử dụng phải đồng ý một cách rõ ràng hoặc sự cho phép trước đó của người sử dụng cho các sử dụng bổ xung. Hành động sẽ diễn ra, trừ khi có quy định khác, như là Bộ xử lý dữ liệu cá nhân.

 

(c) Như được cho phép hoặc yêu cầu bởi luật. Trong một số trường hợp nhất định, chúng tôi có thể được yêu cầu cung cấp Dữ liệu Cá nhân theo yêu cầu của Tòa án có hiệu lực, điều tra của Chính phủ, hoặc các yêu cầu khác theo luật định. Chúng tôi có quyền báo cáo cho các cơ quan pháp luật về các hoạt động mà chúng tôi, có thiện ý, tin rằng chúng không hợp pháp hoặc vi phạm pháp luật. Chúng tôi có thể tiết lộ một số Dữ liệu Cá nhân khi chúng tôi tin rằng sự tiết lộ đó là hợp lý cần thiết để bảo vệ bản quyền, và an toàn của những người khác và chúng tôi, hoặc để phát hiện, ngăn chặn, hoặc tìm ra gian lận, an ninh, hoặc các vấn đề kỹ thuật.

 

(d) Giao dịch kinh doanh. Trong trường hợp chúng tôi có ý định bán hoặc chuyển giao quyền sở hữu hoặc kiểm soát bất kỳ phần nào hoặc tất cả kinh doanh, hoạt động hoặc dịch vụ của chúng tôi cho bên thứ Ba, chúng tôi có thể cần tiết lộ Dữ liệu Cá nhân của người sử dụng cho người mua tiềm năng trước và sau vụ mua bán. Chúng tôi sẽ làm việc này tuân theo các luật bảo vệ dữ liệu người sử dụng. Trong bất kỳ trường hợp nào, trong trường hợp thương vụ đó suôn xẻ, chúng tôi sẽ yêu cầu bên nhận đồng ý rằng họ sẽ bị ràng buộc tương tự bởi các điều khoản của Chính sách về Quyền Riêng tư và họ sẽ chỉ được sử dụng và tiết lộ Dữ liệu Cá nhân của người sử dụng như chúng tôi tuân thủ Chính sách về Quyền riêng tư. Trong trường hợp thương vụ đó không thành, chúng tôi sẽ yêu cầu bên mua tiềm năng không được sử dụng hoặc tiết lộ Dữ liệu Cá nhân của người sử dụng trong bất kỳ trường hợp nào và xóa hoàn toàn dữ liệu đó.

 

5. Các Quyền Riêng tư của người sử dụng

 

5.1 Người sử dụng có một số quyền riêng tư theo luật bảo vệ dữ liệu người sử dụng. Trong trường hợp bạn cư trú tại EU, tuân theo các điều khoản GDPR, người sử dụng có quyền tiếp cận các dữ liệu người sử dụng mà chúng tôi có, sửa, xóa, giới hạn/hạn chế dữ liệu người sử dụng mà chúng tôi có thể tiếp cận, và có quyền định đoạt việc sử dụng Dữ liệu Cá nhân người sử dụng của chúng tôi và có quyền được thông báo về các vụ vi phạm an toàn Dữ liệu Cá nhân mà có thể gây nguy hại tới sự bảo vệ các quyền riêng tư và cá nhân của người sử dụng. Chúng tôi có thể không đáp ứng tất cả các yêu cầu về một số thông tin nếu chúng tôi tin rằng nó sẽ vi phạm bất kỳ luật hoặc yêu cầu pháp lý khác, hoặc dữ liệu khác liên quan tới quyền lợi của người sử dụng.

 

6. Giữ lại Dữ liệu Cá nhân

 

6.1 Chúng tôi sẽ giữ lại Dữ liệu Cá nhân của người sử dụng để:

 

(i) chừng nào tài khoản người sử dụng còn hoạt động;

 

(ii) trong thời gian 1 năm kể từ ngày chúng ta liên lạc lần cuối, trong trường hợp người sử dụng chỉ yêu cầu thông tin và/hoặc sự hỗ trợ;

 

(iii) trong khoảng thời gian bắt buộc tuân thủ theo luật của EU liên quan tới Dữ liệu Cá nhân thu thập được vì các mục đích thực hiện các hoạt động nhất định, các sư kiện, các sáng chế và cuộc thi;

 

(iv) vì các mục đích marketing, trong khoảng thời gian 2 năm kể từ ngày Pirelli liên lạc lần cuối, trừ phi có yêu cầu khác từ người sử dụng.

 

Chúng tôi cũng giữ Dữ liệu Cá nhân của người sử dụng cần thiết để tuân thủ các trách nhiệm pháp lý của chúng tôi, nhằm giải quyết các mâu thuẫn, và thực thi các quyền của chúng tôi (ví dụ các mục đích tự bảo vệ). Chúng tôi sẽ xóa Dữ liệu Cá nhân của người sử dụng khi người sử dụng yêu cầu, nếu cho phép, phải tuân thủ theo luật bảo vệ dữ liệu người sử dụng.

 

7. Các phương tiện liên lạc Thương mại điện tử

 

7.1 Pirelli và các công ty thuộc tập đoàn Pirelli tại châu Âu sẽ gửi cho người sử dụng các email quản cáo bất kỳ (bao gồm các báo điện tử định kỳ) và các phương tiện liên lạc thương mại điện tử khác dựa vào điều khoản cơ bản mà người sử dụng đồng ý liên quan tới các hoạt động marketing. Người sử dụng có quyền hạn chế những phương tiện liên lạc mà Pirelli gửi cho mình. Nhằm từ chối các email thương mại trong tương lai, chỉ cần nhấn vào đường link ghi "gỡ đăng ký ("hủy đăng ký") ở dưới bất kỳ email nào Pirelli gửi.

 

8. Nơi chúng tôi lưu trữ Dữ liệu Cá nhân

 

8.1 Pirellis sẽ lưu trữ Dữ liệu Cá nhân của người sử dụng trong hệ thống IT của mình đặt tại EU.

 

9. Các chính sách về Quyền riêng tư của các Bên thứ Ba

 

9.1 Chính sách về Quyền riêng tư này chỉ quy định việc sử dụng và tiết lộ thông tin bởi Pirelli. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho các Chính sách về Quyền riêng tư của các trang web khác hoặc các áp dụng khác và chúng tôi khuyến khích người tiêu dùng đọc tất cả các điều khoản, điều kiện và các Chính sách về Quyền riêng tư liên quan được cá bên thứ Ba cung cấp trước khi cung cấp cho họ thông tin về mình.

 

10. Những hạn chế đối với Dữ liệu Cá nhân của trẻ vị thành niên

 

10.1 Nếu người sử dụng là trẻ vị thành niên, đề nghị không cung cấp bất kỳ Dữ liệu Cá nhân nao cho chúng tôi mà không có sự chấp thuận hoàn toàn từ người giám hộ hoặc cha mẹ của mình. Nếu chúng tôi nhận được dữ liệu của trẻ vị thành niên, không có sự chấp thuận của người giám hộ hoặc cha mẹ của người sử dụng thì chúng tôi sẽ xóa ngay tức thì thông tin đó. Nếu người sử dụng cho rằng chúng tôi đã thu thập Dữ liệu Cá nhân của trẻ vị thành niên, đề nghị liên hệ với chúng tôi tại privacy.dept@pirelli.com.

 

11. An ninh Dữ liệu Cá nhân

 

11.1 Chúng tôi có các thủ tục về an ninh nhằm bảo vệ Dữ liệu Cá nhân của người sử dụng khỏi các truy cập không được ủy quyền, sự sử dụng hoặc tiết lộ không đúng, các điều chỉnh không được phép, và sự tiêu hủy không hợp pháp và thất thoát tình cờ. Chúng tôi chỉ cho phép truy cập dữ liệu của chúng tôi khi cần thiết, và dưới sự giám sát nghiêm ngặt về mục đích sử dụng dữ liệu đó.

 

11.2 Trách nhiệm của người sử dụng là bảo quản thông tin đăng nhập của mình, và chúng tôi khuyến cáo người sử dụng dùng một mật khẩu duy nhất cho trang web của chúng tôi khác biệt với mật khẩu người sử dụng dùng cho các trang web khác.

 

12. Thay đổi Các chính sách về Quyền riêng tư

 

12.1 Các luật và Quy định về Quyền riêng tư đang được phát triển liên tục. Do vậy các chính sách và quy định của chúng tôi luôn được kiểm tra lại. Chính sách về Quyền riêng tư có thể thay đổi theo thời gian nhưng chúng tôi sẽ không giảm quyền lợi của người tiêu dùng theo Chính sách về Quyền riêng tư nếu không có sự chấp thuận rõ ràng từ người sử dụng. Ngày Chính sách về Quyền riêng tư được hiệu chỉnh lần cuối sẽ được để lên trang đầu.

 

13. Liên hệ với chúng tôi

 

13.1 Nếu người sử dụng có câu hỏi hoặc quan tâm gì liên quan tới Chính sách về Quyền riêng tư, hoặc nếu người sử dụng muốn xét lại, sửa đổi Chính sách về Quyền riêng tư của mình hoặc yêu cầu chúng tôi xóa Dữ liệu Cá nhân lưu trong hệ thống mà chúng tôi đang dùng, xin liên hệ với chúng tôi: privacy.dept@pirelli.com.