Podmienky používania

PODMIENKY POUŽÍVANIA

Internetová stránka spoločnosti Pirelli je on-line informačnou a komunikačnou službou, ktorú poskytuje spoločnosť Pirelli & C. S.p.A. (ďalej len „spoločnosť Pirelli"). Používaním tejto stránky alebo preberaním materiálov z tejto stránky súhlasíte, že budete dodržiavať podmienky v tomto oznámení. Ak s nimi nesúhlasíte, stránku nepoužívajte ani z nej nepreberajte žiadne materiály.

OBMEDZENIE POUŽITIA

Časť alebo celý obsah internetových stránok spoločnosti Pirelli nie je možné kopírovať, reprodukovať, prenášať, odosielať, publikovať alebo distribuovať akýmkoľvek spôsobom bez predchádzajúceho písomného súhlasu od spoločnosti Pirelli, okrem prípadov, keď spoločnosť Pirelli povolí uloženie kópií častí týchto stránok do vášho počítača alebo ich vytlačenie iba pre osobné použitie.  

Ak nie je uvedené inak, ochranné známky a logá zobrazované na tejto internetovej stránke sú vlastníctvom spoločnosti PIRELLI alebo jej pobočiek. Bez predchádzajúceho písomného súhlasu Pirelli & C. S.p.A. sa nemôžu použiť na inej internetovej stránke než stránke spoločnosti Pirelli. Názov Pirelli alebo akákoľvek ochranná známka, vrátane ochrannej známky PIRELLI, sa nemôže zahrnúť do internetovej adresy bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Pirelli & C. S.p.A.

VYHLÁSENIE

Informácie na tejto internetovej stránke sú uvedené v dobrej viere a spoločnosť Pirelli ich považuje za presné. Avšak strana, ktorá chce kúpiť tovar, by sa na túto skutočnosť nemala spoliehať a mala by podrobne preskúmať vlastnosti tovaru a vhodnosť použitia, na ktoré bude určený. Preto sú všetky informácie uvedené na tejto internetovej stránke bez akejkoľvek výslovnej záruky alebo podmienok, pokiaľ ide o vlastnosti ktoréhokoľvek uvedeného tovaru, jeho vhodnosti na akýkoľvek konkrétny účel alebo neporušenie akýchkoľvek práv duševného vlastníctva, a všetky mlčky predpokladané záruky alebo podmienky sa týmto výslovne vylučujú. Spoločnosť Pirelli za žiadnych okolností nebude zodpovedná za žiadne straty príjmov, ziskov, obchodov, zmlúv alebo dobrej povesti, ani žiadne nepriame alebo finančné straty, ktoré strana utrpí a ktoré vzniknú v rámci zmluvy, nedbalosťou alebo iným spôsobom.  

Informácie na tejto internetovej stránke môžu obsahovať technické nepresnosti alebo typografické chyby. Informácie sa môžu meniť alebo aktualizovať bez upozornenia. Spoločnosť Pirelli tiež môže bez upozornenia vylepšovať a/alebo meniť produkty popísané na tejto internetovej stránke.

ODKAZY

Spoločnosť Pirelli nezodpovedá za materiál vytvorený alebo zverejnený tretími stranami, na ktoré odkazuje internetová stránka spoločnosti Pirelli. Ak sa rozhodnete navštíviť ktorúkoľvek odkazovanú stránku, činíte tak na vlastné riziko a je vo vašej zodpovednosti vykonať všetky opatrenia proti vírusom alebo iným škodlivým prvkom. Odkazy neznamenajú, že spoločnosť Pirelli sponzoruje alebo je spojená s akýmkoľvek subjektom, ktorého produkty služieb sú na odkazovanej stránke popísané.

INFORMÁCIE OD VÁS

Akékoľvek materiály zaslané spoločnosti Pirelli, napríklad e-mailom alebo cez www stránky, sa nebudú považovať za dôverné. Spoločnosť Pirelli nebude mať voči týmto materiálom žiadne záväzky akéhokoľvek druhu a spoločnosť Pirelli bude môcť voľne reprodukovať, použiť, zverejniť, zobraziť, previesť, vytvoriť odvodené diela a distribuovať tieto materiály iným bez obmedzenia. Okrem toho bude spoločnosť Pirelli môcť voľne použiť akékoľvek myšlienky, koncepty, know-how alebo metódy obsiahnuté v týchto materiáloch na akýkoľvek účel, okrem iného vrátane vývoja, výroby a marketingu výrobkov s využitím týchto materiálov. Vy ručíte za to, že takéto materiály sú vhodné na publikáciu a súhlasíte, že spoločnosť Pirelli odškodníte, ak akákoľvek tretia strana podnikne v súvislosti s týmito materiálmi kroky voči spoločnosti Pirelli

SÚBORY COOKIE

V niektorých častiach našej stránky môže byť uložený súbor cookie (t.j. malý dátový súbor, ktorý niektoré internetové stránky môžu posielať na vašu adresu, keď ich navštívite) za účelom sledovania zvyklostí používateľa pri návšteve stránky. Ak nechcete prijímať súbory cookie, môžete nastaviť svoj prehliadač, aby vás pred prijatím a odmietnutím súborov cookie varoval vždy, keď vás prehliadač upozorní na ich prítomnosť. Taktiež môžete odmietnuť všetky súbory cookie tým, že ich vo svojom prehliadači vypnete

PRÁVO A SÚDNA PRÁVOMOC

Pri akýchkoľvek sporoch, ktoré vzniknú na základe týchto podmienok a na základe aktivít, na ktoré sa tieto podmienky vzťahujú, bude mať nevýhradnú súdnu právomoc milánsky súd v Taliansku a budú pre ne platiť talianske zákony. Spoločnosť Pirelli si však vyhradzuje právo začať súdne konanie na ochranu svojich záujmov alebo presadenie svojich práv vždy, keď to bude považovať za vhodné, v inej krajine než Taliansko.