ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

1. JOGI INFORMÁCIÓK

A jelen adatvédelmi politika utolsó frissítése 2018. május 25. napján történt. 

Az Ön személyes adatainak védelme nagyon fontos számunkra. A jelen adatkezelési tájékoztató („Adatkezelési tájékoztató”) célja és szándéka annak bemutatása, hogy miként kezeljük azon információkat, amelyeket az Ön velünk való kapcsolattartása során gyűjtünk Önről, illetve Ön ad meg számunkra.

1.2 A Pirelli Hungary Kft., székhely: 1117 Budapest, Alíz u. 4., adószám: 12298172-2-43, cégjegyzékszám: 01-09-704427 (a továbbiakban: „Pirelli”, „mi”, „minket” vagy „számunkra” (esettől függően) tölti be az Ön személyes adatai tekintetében az „Adatkezelő” szerepét a 3. pontban  részletezett célok esetén.

2. INFORMÁCIÓK GYŰJTÉSE

2.1 Az általunk gyűjtött személyes adatok között – a hatályos adatvédelmi jogszabályok, és különösen a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 2016. április 27-i 679/2016/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (más néven „GDPR”) szerint – olyan információk is vannak, amelyek az Ön azonosítására használhatók, beleértve többek között az Ön utónevét, családnevét, címét, postai irányítószámát, települését, országát, államát, telefonszámát és e-mail címét (a továbbiakban: „Személyes adatok”).

Az Ön által számunkra megadott információk

2.2 Előfordulhat, hogy a honlapunkon/honlapjainkon található nyomtatványok kitöltésekor és/vagy amikor Ön kapcsolatfelvételre kér minket és/vagy bizonyos események során Önnek saját magára vonatkozóan bizonyos Személyes adatokat kell megadnia számunkra   Ön neve, születési dátuma és helye, e-mail címe és bármely egyéb információ, amelyet Ön a velünk való kapcsolattartása során ad meg számunkra.

2.3 Gyűjthetjük a nevét, elérhetőségét, e-mail címét, lakcímét és bármely egyéb információt, amelyet Ön a velünk való kapcsolattartása, a honlapunkon benyújtott megkeresése, gumiabroncs regisztrációs nyomtatvány elküldése vagy a velünk való kapcsolatfelvétele során ad meg.

Technikai információk

2.4 Amikor Ön honlapunkat böngészi, olyan információk gyűjtését végezhetjük, amelyek számítógépének és az azon futó böngészőprogramnak, illetve az internetes kereséshez használt mobileszközeinek az azonosítására használhatók. Ezek gyűjtése „süti” nevű apró szöveges fájlok és más, hasonló információs technológiai technikák (e dokumentumban összefoglaló elnevezésük: „Sütik”) telepítése útján történik. Amikor Ön ismételten felkeresi honlapunkat/honlapjainkat, akkor egyéb funkcióik mellett a korábban eltárolt Sütik teszik lehetővé számunkra az Ön böngészőjének a felismerését. A Sütik egyedi azonosítókat, felhasználói preferenciákat vagy a Süti szabályzatban leírt egyéb információkat tárolhatnak.

2.5 Az általunk használt Sütikre vonatkozó egyéb információkat a Süti szabályzatunk tartalmazza: Cookie Policy .

3. A SZEMÉLYES ADATOK FELHASZNÁLÁSA

3.1 A Személyes adatait az alábbi célokra használhatjuk fel:

(i) a honlapunkon/honlapjainkon történő regisztráció biztosítása;

(ii) a kérelmeire való válaszadás;

(iii) az Ön által kért, például a Pirelli új termékeire és/vagy szolgáltatásaira vonatkozó információk megadása;

(iv) annak biztosítása, hogy Ön részt vehessen bizonyos tevékenységekben, eseményeken, kezdeményezésekben vagy versenyeken.

Mivel Személyes adatainak a jelen 3. pont céljából történő kezelése szükséges ahhoz, hogy a kérelmét teljesíteni tudjuk, ennélfogva ahhoz nincs szükség az Ön előzetes hozzájárulására.

3.2 Emellett az Ön Személyes adatait a Pirelli marketing célokra is felhasználhatja az Ön előzetes beleegyezése esetén, a 7. pontban rögzítettek szerint.
3.3 Személyes adatainak megadása önkéntesen történik, de a jelen 3. pont szerinti célokhoz szükséges; ha Személyes adatait nem adja meg számunkra, akkor nem tudjuk elvégezni az említett tevékenységeket.

4. A SZEMÉLYES ADATAINAK MEGOSZTÁSA (TOVÁBBÍTÁSA)   

4.1 Az Ön Személyes adatait jogszabályi felhatalmazás alapján vagy a következők szerint oszthatjuk meg:

(a) A Pirelli csoport vállalatai. Az Ön Személyes adatai a Pirelli & C. S.p.A. céggel és/vagy annak Európában bejegyzett bármely leányvállalatával oszthatók meg.

(b) Harmadik felek (szolgáltatók, szállítók). Amennyiben az Ön Személyes adatainak megadása tevékenységekben, eseményeken, kezdeményezésekben vagy versenyeken való részvétel céljából történik, az Ön Személyes adatainak kezelését a Pirelli által megbízott szolgáltatók és/vagy biztosítótársaságok is végezhetik. E harmadik feleket titoktartási megállapodások és egyéb jogi korlátozások kötik, amelyek biztosítják, hogy az általunk velük megosztott Személyes adatokat kizárólag a meghatározott művelet teljesítése érdekében kezelik, kivéve, ha Ön egyéb további adatkezelésekbe kifejezetten beleegyezett vagy ezekhez előzetesen hozzájárult. Eltérő rendelkezés hiányában ezen további szervezetek/személyek adatfeldolgozónak minősülnek.

(c) Jogszabályi előírások vagy jogszabályok által biztosított lehetőségek/jogosultságok. Előfordulhat, hogy kötelesek vagyunk Személyes adatokat megadni valamilyen érvényes bírósági határozat, idézés, kormányzati vizsgálat vagy egyéb törvényi kötelezettség alapján. Fenntartjuk továbbá a jogot arra, hogy bármely olyan tevékenységet jelentsünk a bűnüldöző szervek felé, amely – jóhiszemű megítélésünk szerint – jogellenesnek vagy a hatályos jogszabályok megsértésének számít. Bizonyos Személyes adatokat akkor is továbbíthatunk, amikor véleményünk szerint e továbbítás észszerűen szükséges mások és cégünk jogainak, tulajdonának és biztonságának védelméhez, illetve a csalási, biztonsági vagy technikai ügyek észleléséhez, elkerüléséhez vagy egyéb módon történő rendezéséhez.

(d) Üzleti tranzakció. Amennyiben üzletünk/cégünk, műveleteink vagy szolgáltatásaink egészét vagy bármely részét egy harmadik fél részére kívánjuk értékesíteni vagy átadni, szükségessé válhat az Ön Személyes adatainak a potenciális vevő részére történő átadása, mind az ügylet előtt, mind azt követően.  Amennyiben ilyen adattovábbítás szükséges, ezt az Önre vonatkozó hatályos adatvédelmi jogszabályokkal összhangban tesszük meg. Az itt jelölt üzleti tranzakció sikere esetén kötelezzük az átvevő/üzletszerző felet, hogy jelen Adatkezelési tájékoztatót magára nézve kötelezőnek ismerje el, és az Ön Személyes adatait kizárólag olyan módon kezelje, ahogyan azt mi is tehettük jelen Adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint. Sikertelen üzleti tranzakció esetén kötelezzük a potenciális vevőt, hogy egyáltalán ne kezelje az Ön Személyes adatait, valamint azokat véglegesen törölje.

5.  AZ ÖNT MEGILLETŐ ADATVÉDELMI JOGOK

Az Önre vonatkozó adatvédelmi jogszabályok értelmében Önt különböző adatvédelmi jogok illetik meg. Amennyiben Ön az EU-ban tartózkodik, úgy a GDPR előírásai szerint jogosult az általunk kezelt Személyes adataihoz hozzáférni, azokat helyesbíteni, azokat törölni, a Személyes adatainak általunk történő kezelését korlátozni, továbbá jogosult az adathordozhatóságra, illetve értesítést kapni Személyes adatai biztonságának minden olyan megsértéséről, amely veszélyeztetheti a titoktartásra vagy a személyes adatok védelmére vonatkozó jogait. Jogainak gyakorlásához forduljon hozzánk bizalommal a  DPO_East.Europe@pirelli.com címen. A Személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogainak gyakorlásához használhatja a személyes preferencia központját a honlapunkon. A hatályos adatvédelmi jogszabályok értelmében joga van az országának illetékes hatóságához panaszt benyújtani az adatkezeléssel kapcsolatban. Előfordulhat, hogy bizonyos információk esetében nem tudunk minden kérést teljesíteni akkor, ha véleményünk szerint az bármely jogszabályi vagy egyéb jogi követelmény, illetve az érintettek egyéb jogainak sérülését eredményezné.

6.  A SZEMÉLYES ADATOK MEGŐRZÉSE

Az Ön Személyes adatait megőrizzük: (i) amíg a fiókja aktív (ha alkalmazandó); (ii) az utolsó kapcsolatfelvételünktől számított 1 (egy) évig, amennyiben Ön csak információt és/vagy segítséget kért; (iii) az egyedi tevékenységek, események, kezdeményezések vagy versenyek céljából gyűjtött Személyes adatokra vonatkozó hatályos európai jogszabályokban kötelezően előírt időszakon keresztül; (iv) marketing célokra, a Pirellitől származó utolsó közlés végétől számított 2 (két) évig, kivéve, ha Ön eltérően rendelkezik. Személyes adatait jogi kötelezettségeink teljesítéséhez, jogviták rendezéséhez és jogaink (védelmi célú) érvényesítéséhez is megőrizzük. Személyes adatait az Önre vonatkozó adatvédelmi jogszabályokkal összhangban az Ön kérésére töröljük, amennyiben ez lehetséges.

7. ELEKTRONIKUS KERESKEDELMI KÖZLEMÉNYEK

7.1 Az Ön marketing tevékenységhez adott egyedi beleegyezése alapján a Pirelli és a Pirelli csoport Európában bejegyzett vállalatai jogosultak promóciós e-maileket (például hírleveleket) és más elektronikus kereskedelmi közleményeket küldeni Önnek. Ön bármikor korlátozhatja vagy megtilthatja, hogy a Pirelli Önnek marketing célú közleményeket küldjön. A jövőbeli közlemények elutasításához egyszerűen kattintson bármely a Pirelli által Önnek küldött e-mail alján található „lemondás” gombra.

8. HOL TÁROLJUK A SZEMÉLYES ADATAIT

8.1 A Pirelli az Európai Unióban található IT-rendszerein tárolja az Ön Személyes adatait.

9.  HARMADIK FELEK ADATVÉDELMI POLITIKÁJA

9.1 A jelen Adatkezelési tájékoztató kizárólag a Személyes adatok Pirelli által történő kezelésére vonatkozik. Kizárjuk felelősségünket más honlapok vagy alkalmazások adatkezeléséért, és javasoljuk, hogy mielőtt Személyes adatokat bocsátana harmadik felek rendelkezésére, olvassa el ezen harmadik felek által alkalmazott vonatkozó szabályokat, feltételeket és adatkezelési tájékoztatókat.

10. A KISKORÚAK SZEMÉLYES ADATAINAK KORLÁTOZÁSAI

10.1 Ha Ön kiskorú, kérjük, a szülői felügyelet gyakorlójának hozzájárulása nélkül ne adjon számunkra Személyes adatot magáról. Ha megtudjuk, hogy a szülői felügyelet gyakorlójának hozzájárulása nélkül kiskorútól gyűjtöttünk Személyes adatokat, ezen információkat azonnal törölni fogjuk. Ha Ön úgy véli, hogy kiskorútól gyűjtöttünk Személyes adatokat, forduljon hozzánk a DPO_East.Europe@pirelli.com címen.

11. A SZEMÉLYES ADATOK BIZTONSÁGA

11.1 Az Ön Személyes adatait biztonsági protokollok segítségével védjük a jogosulatlan hozzáférés, jogosulatlan felhasználás vagy közlés, jogosulatlan módosítás, valamint a jogellenes megsemmisítés és véletlen elvesztés/törlés ellen. Csak szükséges esetben és szigorú felhasználási útmutatás mellett adunk hozzáférést adatbázisainkhoz.

11.2 Bejelentkezési adatai biztonságának védelméről Ön köteles gondoskodni; azt javasoljuk, hogy honlapunkhoz használjon olyan egyedi jelszót, amely eltér a más webhelyeken használt jelszavától.

12. AZ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ MÓDOSÍTÁSA

Az adatvédelmi jogszabályok és gyakorlatok folyamatosan fejlődnek. Szabályzataink és eljárásaink ezért folyamatos felülvizsgálatok tárgyát képezik. Adatkezelési tájékoztatónk ugyan időről időre változhat, de az Ön jelen Adatkezelési tájékoztatóban rögzített jogait az Ön kifejezett hozzájárulása nélkül nem szűkítjük. Az Adatkezelési tájékoztató utolsó felülvizsgálatának dátuma az oldal tetején látható.

13. HOGYAN LÉPJEN VELÜNK KAPCSOLATBA

Ha a jelen Adatkezelési tájékoztatóval kapcsolatban bármilyen kérdése van, vagy ha Személyes adatait kívánja áttekinteni, szerkeszteni, illetve ha Személyes adatait töröltetni kívánja az általunk aktívan használt adatbázisokból, forduljon hozzánk a DPO_East.Europe@pirelli.com címen.