ADATVÉDELMI POLITIKA
 

1. JOGI INFORMÁCIÓK

A jelen adatvédelmi politika utolsó frissítése 2018. május 21. napján történt.

1.1 Az Ön személyes adatainak védelme nagyon fontos számunkra. A jelen adatvédelmi politika („Adatvédelmi politika”) célja és szándéka annak bemutatása, hogy miként dolgozzuk fel azon információkat, amelyeket az Ön velünk való kapcsolattartása során gyűjtünk Önről, illetve Ön ad meg számunkra honlapunkon/honlapjainkon keresztül.

2. INFORMÁCIÓK GYŰJTÉSE

2.1 Az általunk gyűjtött személyes adatok között – a hatályos adatvédelmi jogszabályok, és különösen a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 2016. április 27-i 679/2016/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (más néven „GDPR”) szerint – olyan információk is vannak, amelyek az Ön azonosítására használhatók, beleértve többek között az Ön utónevét, családnevét, címét, postai irányítószámát, települését, országát, államát, telefonszámát és e-mail címét (a továbbiakban: „Személyes adatok”).

Az Ön által számunkra megadott információk

 2.2 Előfordulhat, hogy a honlapunkon/honlapjainkon található nyomtatványok kitöltésekor és/vagy amikor Ön kapcsolatfelvételre kér minket és/vagy bizonyos események során Önnek saját magára vonatkozóan bizonyos Személyes adatokat kell megadnia számunkra a 3. pontban részletezett célokra. Az Ön által számunkra megadott Személyes adatok közé tartozhat az Ön neve, születési dátuma és helye, e-mail címe és bármely egyéb információ, amelyet Ön a velünk való kapcsolattartása során ad meg számunkra.

2.2 Begyűjthetjük a nevét, elérhetőségét, e-mail címét, lakcímét és bármely egyéb információt, amelyet Ön a velünk való kapcsolattartása, a honlapunkon keresztül végzett érdeklődése, egy gumiabroncs regisztrációs nyomtatvány elküldése vagy a velünk való kapcsolatfelvétele során ad meg.

Technikai információk

2.3 Amikor Ön honlapunkat/honlapjainkat böngészi, olyan információk gyűjtését végezhetjük, amelyek számítógépének és az azon futó böngészőprogramnak, illetve az internetes kereséshez használt mobileszközeinek az azonosítására használhatók. Ezek gyűjtése „süti” nevű apró szöveges fájlok és más, hasonló információs technológiai technikák (e dokumentumban együttes elnevezésük: „Sütik”) telepítése útján történik. Amikor Ön ismételten felkeresi honlapunkat/honlapjainkat, akkor egyéb funkcióik mellett a korábban eltárolt Sütik teszik lehetővé számunkra az Ön böngészőjének a felismerését. A Sütik egyedi azonosítókat, felhasználói preferenciákat vagy a  Cookie irányelvekben [KCH2] leírt egyéb információkat tárolhatnak.

2.4 Az általunk használt Sütikre vonatkozó egyéb információkat a Cookie irányelveink [DTJI3] tartalmazzák:

3. A SZEMÉLYES ADATOK FELHASZNÁLÁSA

(ii) a segítségnyújtási kéréseire való reagálás;

(iii) az Ön által kért, például a Pirelli új termékeire és/vagy szolgáltatásaira vonatkozó információk megadása;

(iv) annak biztosítása, hogy Ön részt vehessen bizonyos tevékenységekben, eseményeken, kezdeményezésekben vagy versenyeken.

Mivel Személyes adatainak a jelen 3. pont céljából történő feldolgozása az Ön kérésének teljesítése miatt szükséges, ezért ahhoz nincs szükség az Ön előzetes beleegyezésére.

3.2 Emellett az Ön Személyes adatait a Pirelli az alábbi 7. pont szerinti marketing célokra is felhasználhatja az Ön előzetes beleegyezése esetén.
3.3  Személyes adatainak megadása önkéntesen történik, de a jelen 3. pont szerinti célokhoz szükséges; ha Személyes adatait nem adja meg számunkra, akkor nem tudjuk elvégezni az említett tevékenységeket.   

4.  A SZEMÉLYES ADATOK MEGOSZTÁSA

4.1Az Ön Személyes adatait törvényi felhatalmazás esetén vagy a következők szerint oszthatjuk meg:

(a) A Pirelli csoport vállalatai. Az Ön Személyes adatai a Pirelli & C. S.p.A. céggel és/vagy annak Európában bejegyzett bármely leányvállalatával oszthatók meg.

(b) Harmadik felek (szolgáltatók, szállítók). Amennyiben az Ön Személyes adatainak megadása tevékenységekben, eseményeken, kezdeményezésekben vagy versenyeken való részvétel céljából történik, úgy az Ön Személyes adatainak feldolgozását a Pirelli által megbízott szolgáltatók és/vagy biztosítótársaságok is végezhetik. E harmadik felekre a velünk kötött titoktartási megállapodások és egyéb jogi korlátok vonatkoznak, amelyek megtiltják számukra az általunk biztosított információknak a meghatározott művelettől eltérő célra való felhasználását, hacsak Ön nem ad részükre kifejezett előzetes beleegyezést vagy engedélyt a további célú felhasználásra. Eltérő rendelkezés hiányában ők töltik be az adatfeldolgozók szerepét.

(a) Törvényben foglalt engedélyek vagy előírások. Bizonyos esetekben előfordulhat, hogy kötelesek vagyunk Személyes adatokat megadni valamilyen érvényes bírósági határozat, idézés, kormányzati vizsgálat vagy egyéb törvényi előírás kapcsán. Fenntartjuk továbbá a jogot arra, hogy bármely olyan tevékenységet jelentsünk a bűnüldöző szervek felé, amely – jóhiszemű megítélésünk szerint – jogellenesnek vagy a hatályos törvények megsértésének számít. Bizonyos Személyes adatokat akkor is kiadhatunk, amikor véleményünk szerint e kiadás észszerűen szükséges mások és cégünk jogainak, tulajdonának és biztonságának védelméhez, illetve a csalási, biztonsági vagy technikai ügyek észleléséhez, elkerüléséhez vagy egyéb módon történő rendezéséhez.

(b) Üzleti tranzakció. Amennyiben tevékenységünk, műveleteink vagy szolgáltatásaink egészét vagy bármely részét egy harmadik fél részére kívánjuk értékesíteni vagy átadni, szükségünk lehet arra, hogy a vásárlás előtt és után egy potenciális vásárlónak kiszolgáltassuk az Ön Személyes adatait. Ezt az Önre vonatkozó hatályos adatvédelmi törvényekkel összhangban fogjuk megtenni. Sikeres értékesítés esetén azonban előírjuk az átvevő félnek azt, hogy hozzánk hasonló módon tartsa be a jelen Adatvédelmi politika előírásait, és az Ön Személyes adatainak felhasználását és kiszolgáltatását csak a jelen Adatvédelmi politikában számunkra előírtak szerint végezze. Sikertelen értékesítés esetén előírjuk a potenciális vásárlónak azt, hogy semmilyen módon ne végezze az Ön Személyes adatainak felhasználását vagy kiszolgáltatását, továbbá hogy azokat maradéktalanul törölje.

5. AZ ÖNT MEGILLETŐ ADATVÉDELMI JOGOK

5.1 Az Önre vonatkozó adatvédelmi törvények értelmében Önt különböző adatvédelmi jogok illetik meg. Amennyiben Ön az EU-ban tartózkodik, úgy a GDPR előírásai szerint jogosult az általunk feldolgozott adatait megtekinteni, törölni, adatainak az általunk végezhető feldolgozását korlátozni/szűkíteni, továbbá jogosult Személyes adatainak a hordozhatóságára, illetve értesítést kapni Személyes adatai biztonságának minden olyan megsértéséről, amely veszélyeztetheti a titoktartásra vagy a személyes adatok védelmére vonatkozó jogait. Jogainak gyakorlásához forduljon hozzánk bizalommal a privacy.dept@pirelli.com címen. A hatályos adatvédelmi törvények értelmében panaszt is benyújthat országának illetékes hatóságához. Előfordulhat, hogy bizonyos információk esetében nem tudunk minden kérést teljesíteni akkor, ha véleményünk szerint az bármely törvényi vagy egyéb jogi követelmény, illetve az érintettek egyéb jogainak sérülését eredményezné.

6. A SZEMÉLYES ADATOK MEGŐRZÉSE

6.1 Az Ön Személyes adatait megőrizzük: (i) amíg a fiókja aktív (adott esetben); (ii) az utolsó kapcsolatfelvételünktől számított 1 (egy) éven keresztül, amennyiben Ön csak információt és/vagy segítséget kért; (iii) az egyedi tevékenységek, események, kezdeményezések vagy versenyek céljából gyűjtött Személyes adatokra vonatkozó hatályos európai törvényekben kötelezően előírt időszakon keresztül; (iv) marketing célokra, a Pirellitől származó utolsó közlés végétől számított 2 (két) éven keresztül, hacsak Ön másként nem rendelkezik. Személyes adatait akkor is megőrizzük, ha azok törvényi kötelezettségeink teljesítéséhez, jogviták rendezéséhez és jogaink (védelmi célú) érvényesítéséhez szükségesek. Személyes adatait az Ön kérésére töröljük, ha azt az Önre vonatkozó adatvédelmi törvények engedélyezik.

7.  ELEKTRONIKUS KERESKEDELMI KÖZLEMÉNYEK

7.1 Az Ön marketing tevékenységhez adott egyedi beleegyezése alapján a Pirelli és a Pirelli csoport Európában bejegyzett vállalatai jogosultak promóciós e-maileket (például hírleveleket) és más elektronikus kereskedelmi közleményeket küldeni Önnek. Ön bármikor korlátozhatja a Pirelli által Önnek küldött közleményeket. A jövőbeli közlemények elutasításához egyszerűen kattintson a Pirelli által Önnek küldött minden e-mail alján található „lemondás” gombra.

8. hOL TÁROLJUK A SZEMÉLYES ADATAIT

8.1 A Pirelli az Európai Unióban található IT-rendszerein tárolja az Ön Személyes adatait.

9. HARMADIK FELEK ADATVÉDELMI POLITIKÁJA

9.1 A jelen Adatvédelmi politika kizárólag az információk Pirelli által történő felhasználására és kiszolgáltatására vonatkozik. Nem vállalunk felelősséget más honlapok vagy alkalmazások adatvédelmi politikájáért, ezért azt javasoljuk, hogy mielőtt információkat adna harmadik feleknek, olvassa el az általuk közölt összes feltételt, kikötést és adatvédelmi politikát.

10.  A KISKORÚAK SZEMÉLYES ADATAINAK KORLÁTOZÁSAI

10.1 Ha Ön kiskorú, akkor a szülői felügyelet gyakorlójának hozzájárulása nélkül ne adjon számunkra Személyes adatot magáról. Ha megtudjuk, hogy a szülői felügyelet gyakorlójának hozzájárulása nélkül kiskorútól gyűjtöttünk Személyes adatokat, ezen információkat azonnal törölni fogjuk. Ha Ön úgy véli, hogy kiskorútól gyűjtöttünk Személyes adatokat, forduljon hozzánk a privacy.dept@pirelli.com címen.

11. A SZEMÉLYES ADATOK BIZTONSÁGA

11.1 Az Ön Személyes adatait biztonsági protokollok segítségével védjük a jogosulatlan hozzáférés, helytelen felhasználás vagy kiszolgáltatás, jogosulatlan módosítás, valamint a jogellenes megsemmisítés és véletlen elveszés ellen. Csak szükséges esetben és szigorú felhasználási útmutatás mellett adunk hozzáférést adatbázisainkhoz.

11.2 Bejelentkezési adatainak biztonságos védelméről Ön köteles gondoskodni; azt javasoljuk, hogy honlapunkhoz használjon olyan egyedi jelszót, amely eltér a más webhelyeken használt jelszavától.

12. AZ ADATVÉDELMI POLITIKA MÓDOSULÁSA

12.1 Az adatvédelmi törvények és gyakorlatok folyamatosan változnak. Politikáink és eljárásaink ezért folyamatos felülvizsgálatok tárgyát képezik. Adatvédelmi politikánk ugyan időről időre változhat, de az Ön jelen Adatvédelmi politika szerinti jogait nem fogjuk az Ön kifejezett beleegyezése nélkül szűkíteni. Az Adatvédelmi politika utolsó felülvizsgálatának dátuma az oldal tetején látható.

13.  KAPCSOLAT

13.1 Ha a jelen Adatvédelmi politikával kapcsolatban bármilyen kérdése van, vagy ha Személyes adatait kívánja felülvizsgálni vagy szerkeszteni, illetve ha Személyes adatait töröltetni kívánja velünk az általunk aktívan használt adatbázisokból, forduljon hozzánk a privacy.dept@pirelli.com címen.