KÄYTTÖEHDOT JA TIETOSUOJAKÄYTÄNTÖ

 


1. TAUSTA

EU-asetus no. 2016/679, artikla 13. (jäljempänä, ”GDPR”) johdosta Pirelli Tyre Nordic Aktiebolag, y-tunnus 556014-6812, PL 14147, 167 14 Bromma, Ruotsi (jäljempänä ”Pirelli” tai ”Rekisterinpitäjä”) Rekisterinpitäjänä ilmoittaa teille henkilötietojen käsittelyn tarkoituksesta ja käsittelytavoista.

2. HENKILÖTIETOKATEGORIAT

Rekisterinpitäjä käsittelee tietoja, kuten nimi, osoite, yhteystiedot ja rekisterinumero (jäljempänä, ”Henkilötiedot”), jotka olet rengassuojatakuuseemme ”Pirelli Tyre Life” (jäljempänä, ”Takuu”) rekisteröityessäsi toimittanut Rekisterinpitäjälle.

3. KÄSITTELYN TARKOITUKSET

Henkilötiedot kerätään seuraavista syistä:

  • Takuun hallinnoimiseksi. Tulemme käsittelemään Henkilötietojasi Takuun hallinnoimiseen, esim. Henkilötietojasi säilytetään Takuun voimassaolon ajan, sekä mahdollistamaan oikeuden Takuuseen.
  • Myynninedistämistarkoituksessa tai kaupallisessa tarkoituksessa. Nimenomaisella suostumuksellasi Pirelli voi käsitellä Henkilötietojasi myynninedistämis- ja kaupallisessa tarkoituksessa perinteisten (postin tai puhelimen) ja automaattisten (sähköposti, tekstiviestit, multimediaviestit, faksi, sosiaalinen media) kanavien avulla. Sinulla on aina oikeus rajoittaa tai peruuttaa suostumuksesi. Suostumuksesi on täysin vapaaehtoinen. Kieltäytyminen ei vaikuta millään tavalla pyytämäsi palvelun ja / tai tilaamasi tuotteen toimittamiseen.
  • Tilastollisten analyysien ja tutkimusten suorittamiseksi. Pirelli toteuttaa asianmukaiset toimenpiteet, joilla se varmistaa, että rekisteröityjen oikeuksia suojataan, kun arviointeja tai analyysejä ja tutkimuksia tehdään (esimerkiksi käyttämällä anonyymejä ja/tai aggregoituja tietoja).

4. KÄSITTELYN OIKEUSPERUSTE

Käsittelyn laillisuus perustuu seuraavaan:

  • Kohdan a) osalta käsittely on välttämätöntä Pirellin ja teidän välisen sopimuksen täytäntöönpanemiseksi, tai kyseisen sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi. Toisin sanoen henkilötietojasi käsitellään pyytämänne tai tilaamanne palvelun tai tuotteen toimittamiseksi.
  • Kohdan b) osalta, henkilötietojasi käsitellään myynninedistämis- ja/tai kaupallisessa tarkoituksessa ainoastaan, mikäli olet antanut sitä varten erillisen suostumuksen.
  • Kohdan c) osalta henkilötietojen käsittelyä suoritetaan laaduntarkkailua ja/tai tilastollista käsittelyä varten. Käsittelyn perusteena on Pirellin oikeutettu etu (eli Pirellin tuotteiden ja palvelujen tehokkuuden ja/tai laadun tutkiminen ja optimoiminen).

5. HENKILÖTIETOJEN VASTAANOTTAJAT

Henkilötietoja ​ voidaan luovuttaa tai siirtää, ottaen huomioon tässä tietosuojaselosteessa mainitut henkilötietojen käsittelytarkoitukset ja -tavat, myös muille Pirelli-konserniin kuuluville yrityksille, sekä seuraavien kolmansien osapuolien kanssa: digitaalisen markkinoinnin tarjoajat ja mainostoimistot, jotka tarjoavat palveluita/käsittelevät Henkilötietoja henkilötietojen käsittelijöinä Rekisterinpitäjän lukuun. Lisäksi henkilötietojen käsittelijä voi luovuttaa Henkilötietoja valvontaviranomaisille, oikeusviranomaisille, tai muille sellaisille toimijoille, joilla muu lainmukainen oikeus saada Henkilötiedot.

6. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY

Henkilötietoja voidaan käsitellä paperisessa tai elektronisessa muodossa, noudattaen aina virheettömyys-, kohtuullisuus- ja läpinäkyvyysperiaatteita, jotka liittyvät käsittelyn periaatteisiin ja tarkoituksiin. Lisäksi käsittely tapahtuu aina tavalla, jolla voidaan varmistaa riittävä tietojen suojan taso ja luottamuksellisuuden säilyttäminen soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

7. OIKEUTESI

Rekisteröitynä sinulla on tietyt Henkilötietoihin liittyvät oikeudet soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti Jos oleskelet EU:n alueella, sinulla on oikeus saada pääsy Henkilötietoihisi, joita sinusta on kerätty, oikeus korjata tiedot, oikeus tietyissä tapauksissa poistaa tiedot, oikeus rajoittaa käsiteltävien tietojen käsittelyä, oikeus vastustaa käsittelyä, oikeus saada Henkilötietojasi siirretyksi toiselle rekisterinpitäjälle, sekä oikeus saada tietoa mahdollisista Henkilötietojasi koskevista tapauksista, jotka voivat vaarantaa Henkilötietojen suojan ja luottamuksellisuuden. Pidätämme oikeuden olla toteuttamatta sellaista pyyntöä, jos sen toteuttaminen rikkoisi lakia tai toista lakisääteistä velvollisuutta tai toisen rekisteröidyn oikeuksia. Jos olet antanut suostumuksesi henkilötietojesi käsittelyyn, on sinulla oikeus milloin tahansa peruuttaa suostumuksesi. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen. Lopuksi, sinulla on oikeus valittaa toimivaltaiselle tietosuojaviranomaiselle voimassaolevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Voit käyttää näitä oikeuksia, milloin tahansa lähettämällä asiaa koskevan pyynnön seuraavaan osoitteeseen: dpo_ptn@pirelli.com.

8. HENKILÖTIETOJEN SÄILYTTÄMINEN

Rekisterinpitäjä käsittelee Henkilötietojasi niin kauan kuin se on tarpeellista edellä mainittuja tarkoituksia varten, ei kuitenkaan yli kolmea vuotta siitä, kun rekisteröidyit Takuuseen. Henkilötietojasi ei säilytetä yli kahta vuotta keräämisestä, jos käsittely tapahtuu markkinointitarkoituksiin (eli mainos- ja/tai kaupallinen toiminta). Lisäksi me voimme säilyttää Henkilötietojanne tätä pitemmän ajan täyttääksemme lain asettamat vaatimukset (esimerkiksi liiketoimintojen hallinnolliseen seuraamiseen, erimielisyyksien ratkaisemiseksi ja muiden oikeudellisten etujen turvaamiseksi ja puolustamiseksi). Pyynnöstäsi poistamme Henkilötietojasi, jos tähän on edellytykset siihen soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaan.

9. HENKILÖTIETOJEN SIIRTÄMINEN

Henkilötietojasi voidaan eräissä tapauksissa siirtää kotimaasi ulkopuolelle, mutta Henkilötietojasi tullaan kaikissa tapauksessa aina käsittelemään EU:n sisällä. Pirelli varmistaa Henkilötietojesi suojan sekä sinulle rekisteröitynä kuuluvien oikeuksien pysyvyyden siirtäessään Henkilötietojasi toiseen EU-maahan voimassaolevan tietosuojalainsäädännön ja tämän tietosuojaselosteen mukaisesti.

10. RAJOITUKSET KOSKIEN LASTEN HENKILÖTIETOJA

Mikäli olet alle 13 vuotias et ole oikeutettu toimittamaan meille Henkilötietojasi ilman etukäteistä suostumusta huoltajaltasi. Mikäli Rekisterinpitäjä havaitsee, että Henkilötietoja on kerätty alaikäiseltä ilman huoltajan suostumusta, tällaiset tiedot poistetaan välittömästi. Jos epäilet että Pirelli on saanut alaikäisen henkilön Henkilötietoja, voit ottaa yhteyttä meihin osoitteeseen: dpo_ptn@pirelli.com.

11. NÄIN OTAT MEIHIN YHTEYTTÄ

Rekisterinpitäjän tietosuojavastaava on Simone Pellegrini. Mikäli sinulla on kysymyksiä liittyen tähän tietosuojaselosteeseen, tai mikäli haluat käyttää oikeuksiasi suhteessa Henkilötietoihisi, jotka ovat tallennettu aktiivisesti käyttämiimme Tietokantoihin, ota meihin yhteyttä osoitteeseen: dpo_ptn@pirelli.com.