ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

 

1. νομικεσ πληροφοριεσ

 

Η παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ενημερώθηκε τελευταία φορά στις 1 Οκτώβριος 2018.

 

1.1 H προστασία των Προσωπικών σας Δεδομένων είναι υψίστης σημασίας για εμάς. Η παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (η «Δήλωση») αφορά και έχεις ως στόχο να σας βοηθήσει στην κατανόηση του τρόπου με τον οποίο επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς κατά την αλληλεπίδραση μαζί μας ή τα οποία μας χορηγείτε μέσω του/των ιστοτόπου/ων μας.  

 

1.2 Η Pirelli Tyre S.p.A., με έδρα το Μιλάνο της Ιταλίας, επί της οδού Viale Piero e Alberto Pirelli αρ. 25, ΤΚ 20126,  Α.Φ.Μ και Αριθμό Μητρώου 07211330159 (εφεξής αναφερόμενη ως   “Pirelli”, ή  «εμείς», «εμάς», «δικής μας», κατά περίπτωση) θα ενεργεί ως «Υπεύθυνος Επεξεργασίας» των Προσωπικών σας Δεδομένων για τους σκοπούς που αναφέρονται αναλυτικά στην Ενότητα 3  

 

2. ΣΥΛΛΟΓΗ προσωπικων δεδομενων

 

2.1 Συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα, στα οποία δυνάμει της ισχύουσας νομοθεσίας για την προστασία των δεδομένων και συγκεκριμένα βάσει του Κανονισμού ΕΕ 679/2016 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (εφεξής αναφερόμενος ως «ΓΚΠΔ»), συμπεριλαμβάνονται προσωπικά δεδομένα τα οποία μπορεί να χρησιμοποιηθούν για την ταυτοποίησή σας, όπως ενδεικτικά, το όνομα και το επώνυμό σας, η διεύθυνσή σας, ο Τ.Κ, η πόλη, χώρα, πολιτεία, το τηλέφωνο, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας (εφεξής αναφερόμενα ως «Προσωπικά Δεδομένα»).

 

Προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε

 

2.2 Ενδέχεται να σας ζητηθεί να μας παράσχετε ορισμένα προσωπικά σας δεδομένα συμπληρώνοντας τα έντυπα που δημοσιεύονται στον/στους ιστότοπο/ους μας, ή/και όταν αιτείσθε επικοινωνία μαζί μας, ή/και κατά τη διάρκεια ορισμένων εκδηλώσεων για τους λόγους που αναφέρονται αναλυτικά στην Ενότητα 3. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που μας παρέχετε δύνανται να συμπεριλαμβάνουν, το όνομα, την ημερομηνία και τον τόπο γέννησης, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, καθώς και οποιαδήποτε άλλα στοιχεία μας παρέχετε κατά την αλληλεπίδραση ή την επικοινωνία μαζί μας.

 

2.2 Μπορούμε να συλλέξουμε το όνομά σας, τα στοιχεία επικοινωνίας σας, την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, την ταχυδρομική σας διεύθυνση, καθώς και οποιαδήποτε άλλα προσωπικά δεδομένα μας παρέχετε όταν αλληλεπιδράτε μαζί μας ή όταν υποβάλλετε κάποιο αίτημα μέσω της ιστοσελίδας μας, ή κατά την υποβολή αίτησης καταχώρισης ελαστικών, ή κατά την επικοινωνία μαζί μας.

 

Τεχνικά δεδομένα

 

2.3 Μπορούμε, κατά την περιήγηση σας στον/στους ιστότοπο/ους μας, να συλλέγουμε δεδομένα τα οποία δύνανται να ταυτοποιήσουν τον ηλεκτρονικό σας υπολογιστή και το πρόγραμμα περιήγησής του, ή τυχόν κινητές συσκευές που χρησιμοποιείτε για την περιήγησή σας στο διαδίκτυο. Αυτά συλλέγονται με την αποθήκευση μικρών αρχείων κειμένου, τα οποία ονομάζονται “Cookies”, καθώς και μέσω άλλων παρόμοιων μεθόδων πληροφορικής (οι οποίες αναφέρονται στην παρούσα δήλωση γενικά ως “Cookies”). Παράλληλα με τις υπόλοιπες λειτουργίες, όταν επισκέπτεστε ξανά τον/τους ιστότοπο/ους μας, τα Cookies που είχαν προηγουμένως αποθηκευτεί μας επιτρέπουν να αναγνωρίσουμε το πρόγραμμα περιήγησής σας. Τα Cookies ενδέχεται να αποθηκεύουν μοναδικούς αναγνωριστικούς κωδικούς, προτιμήσεις χρηστών, ή τυχόν άλλα στοιχεία, όπως περιγράφονται στην Πολιτική Cookie μας.

 

2.4 Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των Cookies, ανατρέξτε στην Πολιτική Cookie.

 

3. χρηση Προσωπικων δεδομενων

 

3.1 Ενδέχεται να χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα για τους παρακάτω σκοπούς:

 

(i) για να μπορέσετε να εγγραφείτε στον/στους ιστότοπο/ους μας ×

 

(ii) για ανταπόκριση σε αίτημά σας για παροχή βοήθειας ×

 

(iii) για την παροχή των πληροφοριών που μας ζητήσατε, όπως π.χ για νέα προϊόντα ή/και υπηρεσίες που παρέχονται από την Pirelli×

 

(iv) για να μπορέσετε να συμμετάσχετε σε ορισμένες δραστηριότητες, εκδηλώσεις, πρωτοβουλίες ή διαγωνισμούς.

 

Η επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων για τους σκοπούς της παρούσας Ενότητας 3, είναι απαραίτητη για την ικανοποίηση του αιτήματός σας και συνεπώς δεν απαιτείται προηγούμενη συγκατάθεσή σας.

 

3.2 Η Pirelli δύναται επίσης να χρησιμοποιήσει τα Προσωπικά σας Δεδομένα για σκοπούς εμπορικής προώθησης, όπως περιγράφεται κατωτέρω στην Ενότητα 7, υπό τον όρο ότι έχει ληφθεί  προηγούμενη συγκατάθεσή σας.

 

3.3 Η παροχή των Προσωπικών σας Δεδομένων είναι μεν προαιρετική, απαραίτητη όμως για τους σκοπούς της παρούσας Ενότητας 3× Σε περίπτωση που δεν μας παράσχετε τα Προσωπικά σας Δεδομένα, θα είναι αδύνατο να εκτελέσουμε τις εν λόγω δραστηριότητες.   

 

4.  διαβιβαση προσωπικων δεδομενων

 

4.1  Μπορεί να μοιραζόμαστε τα Προσωπικά σας Δεδομένα όπου ο νόμος το επιτρέπει ή ως εξής:

 

(α) Εταιρίες του Ομίλου Pirelli. Τα Προσωπικά σας Δεδομένα ανταλλάσσονται μεταξύ της εταιρίας Pirelli & C. S.p.A. ή/και των θυγατρικών της εταιριών με έδρα στην Ευρώπη.

 

(β)  Τρίτα Μέρη (Πάροχοι Υπηρεσιών, Προμηθευτές). Εάν τα Προσωπικά σας Δεδομένα παρέχονται για σκοπούς συμμετοχής σε δραστηριότητες, εκδηλώσεις, πρωτοβουλίες ή διαγωνισμούς, αυτά ενδέχεται να υπόκεινται σε επεξεργασία από παρόχους υπηρεσιών ή/και ασφαλιστικές εταιρείες με τις οποίες συνεργάζεται η Pirelli. Τα εν λόγω τρίτα μέρη υπογράφουν συμβάσεις  εμπιστευτικότητας μαζί μας και υπόκεινται και σε άλλους νομικούς περιορισμούς που τους απαγορεύουν τη χρήση των πληροφοριών που τους παρέχουμε για οποιονδήποτε άλλο σκοπό πέρα από την εκτέλεση της συγκεκριμένης συναφούς εργασίας, εκτός αν έχετε συμφωνήσει ρητά ή έχετε προηγουμένως δώσει άδεια για περαιτέρω χρήση. Εκείνοι θα ενεργούν, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, ως Εκτελούντες την Επεξεργασία.

 

(γ) Όπως επιτρέπεται ή απαιτείται από το νόμο. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να πρέπει να παράσχουμε Προσωπικά Δεδομένα κατόπιν έγκυρης δικαστικής εντολής, κλήτευσης, κυβερνητικής έρευνας, ή όπως αλλιώς προβλέπεται από το νόμο. Διατηρούμε επίσης το δικαίωμα να καταγγέλλουμε στις διωκτικές αρχές οποιεσδήποτε δραστηριότητες κρίνουμε καλή τη πίστει ότι είναι παράνομες ή ότι παραβιάζουν την ισχύουσα νομοθεσία. Έχουμε τη δυνατότητα να κοινοποιούμε ορισμένα Προσωπικά Δεδομένα, όταν θεωρούμε ότι αυτή (η κοινοποίηση) είναι εύλογα απαραίτητη για την προστασία των δικαιωμάτων, της περιουσίας και της ασφάλειας των άλλων ή της δικής μας, ή για την αποκάλυψη, πρόληψη, ή αντιμετώπιση περιστατικών απάτης, ζητημάτων ασφάλειας, ή τεχνικών θεμάτων. 

 

(δ) Επιχειρηματικές Συναλλαγές. Στην περίπτωση που σκοπεύουμε να πωλήσουμε ή να μεταβιβάσουμε την κυριότητα ή τον έλεγχο κάποιας ή του συνόλου των επιχειρήσεών μας, των εργασιών ή των υπηρεσιών μας σε τρίτο μέρος, ίσως χρειαστεί να γνωστοποιήσουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα στον ενδιαφερόμενο αγοραστή τόσο πριν, όσο και μετά την αγορά. Σε κάθε περίπτωση, αν η πώληση πραγματοποιηθεί, θα ζητήσουμε από τον αποδέκτη να συμφωνήσει ότι θα δεσμεύεται εξίσου από τις διατάξεις της παρούσας Δήλωσης Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και ότι θα χρησιμοποιεί και θα κοινολογεί τα Προσωπικά Δεδομένα σας  με τον ίδιο τρόπο που προβλέπεται για εμάς στην παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Αν δεν πραγματοποιηθεί η πώληση, θα ζητήσουμε από τον ενδιαφερόμενο αγοραστή να μην κάνει χρήση και να μην γνωστοποιήσει τα Προσωπικά σας Δεδομένα, διαγράφοντάς τα στο σύνολό τους.

 

5. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ προσωπικων δεδομενων

 

Έχετε ορισμένα δικαιώματα προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων, σύμφωνα με την εφαρμοστέα σε εσάς νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. Αν διαμένετε σε χώρα εντός της ΕΕ, έχετε βάσει των διατάξεων του ΓΚΠΔ, δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία από εμάς, δικαίωμα διόρθωσής τους, δικαίωμα διαγραφής τους, δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας στην οποία υποβάλλουμε τα προσωπικά σας δεδομένα,  δικαίωμα φορητότητας των προσωπικών σας δεδομένων, καθώς και δικαίωμα να ενημερωθείτε για κάθε πιθανή παραβίαση της προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων η οποία ενδέχεται να θέσει σε κίνδυνο τα δικαιώματα εμπιστευτικότητας και προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων. Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο    privacy.dept@pirelli.com. Επίσης μπορείτε να υποβάλλετε καταγγελία στην αρμόδια αρχή της χώρας σας, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. Ενδέχεται να μην μπορούμε να ικανοποιήσουμε όλα τα αιτήματά σας που σχετίζονται με ορισμένα προσωπικά δεδομένα αν πιστεύουμε ότι έτσι παραβιάζεται οποιοσδήποτε νόμος ή νομική υποχρέωση ή τα δικαιώματα άλλων υποκειμένων δεδομένων.

 

6. διατηρηση προσωπικων δεδομενων

 

Διατηρούμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα: (i) για όσο διάστημα είναι ενεργός ο λογαριασμός σας (κατά περίπτωση)× (ii) για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους από την τελευταία επικοινωνία, μόνο σε περίπτωση που αιτείσθε πληροφορίες ή/και παροχή βοήθειας× (iii) για το διάστημα που απαιτείται υποχρεωτικά από την ισχύουσα Ευρωπαϊκή νομοθεσία περί Προσωπικών Δεδομένων που συλλέγονται για σκοπούς που αναφέρονται σε συγκεκριμένες δραστηριότητες, εκδηλώσεις, πρωτοβουλίες ή διαγωνισμούς× (iv) για σκοπούς εμπορικής προώθησης, για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών από την τελευταία ενημέρωση της Pirelli, εκτός αν αιτηθείτε διαφορετικά. Επιπλέον, διατηρούμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα που είναι απαραίτητα για τη συμμόρφωση με τις νομικές μας υποχρεώσεις, την επίλυση διαφορών και την επιβολή των δικαιωμάτων μας (δηλαδή: για λόγους άμυνας). Κατόπιν αιτήματός σας θα διαγράφουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα, εφόσον επιτρέπεται και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

 

7. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ

 

7.1  Η Pirelli και οι εταιρίες του ομίλου Pirelli με έδρα στην Ευρώπη έχουν δικαίωμα να σας αποστέλλουν διαφημιστικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (συμπεριλαμβανομένων των ενημερωτικών δελτίων) και άλλες ηλεκτρονικές εμπορικές ενημερώσεις, επί τη βάσει ειδικής συγκατάθεσής σας στις δραστηριότητες εμπορικής προώθησης. Μπορείτε πάντα να περιορίσετε τις ενημερώσεις που σας στέλνει η Pirelli. Μπορείτε οποτεδήποτε να αρνηθείτε μελλοντικά εμπορικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, απλώς κάνοντας κλικ στον σύνδεσμο με την ένδειξη «κατάργηση εγγραφής» (unsubscribe) που βρίσκεται στο κάτω μέρος όλων των μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας στέλνει η Pirelli

 

8. ΠΟΥ αποθηκευονται τα ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ σας ΔΕΔΟΜΕΝΑ

 

8.1 Η Pirelli θα αποθηκεύει τα Προσωπικά σας Δεδομένα στα πληροφοριακά της συστήματα (ΙΤ) που βρίσκονται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

9. δηλωσεισ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ από ΤΡΙΤΑ ΜΕΡΗ

 

9.1 Η παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων αφορά μόνο τη χρήση και την κοινολόγηση προσωπικών δεδομένων από την Pirelli. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για τις Δηλώσεις Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων άλλων ιστοτόπων ή εφαρμογών και σας συστήνουμε να διαβάσετε όλους τους ισχύοντες όρους και προϋποθέσεις καθώς και τις δηλώσεις προστασίας προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται από όλα τα τρίτα μέρη, πριν τους χορηγήσετε τα προσωπικά σας δεδομένα.

 

10. περιορισμοι προσωπικων δεδομενων ανηλικων

 

10.1 Αν είστε ανήλικος, παρακαλείσθε να μη μας παράσχετε τα Προσωπικά σας Δεδομένα, αν δεν έχετε λάβει επαρκή συγκατάθεση από το πρόσωπο που ασκεί τη γονική σας μέριμνα. Αν διαπιστώσουμε ότι έχουμε συλλέξει προσωπικά δεδομένα ανηλίκου χωρίς τη σχετική συγκατάθεση του προσώπου που ασκεί τη γονική του μέριμνα, θα διαγράφουμε αμέσως τα εν λόγω δεδομένα. Αν πιστεύετε ότι έχουμε συλλέξει Προσωπικά Δεδομένα ανηλίκου, απευθυνθείτε στο privacy.dept@pirelli.com.

 

11. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ προσωπικων δεδομενων

 

11.1 Διατηρούμε πρωτόκολλα ασφαλείας για την προστασία των Προσωπικών σας Δεδομένων από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, αθέμιτη χρήση ή κοινολόγηση, μεταβολή άνευ άδειας, παράνομη καταστροφή και τυχαία απώλεια. Επιτρέπουμε την πρόσβαση στις βάσεις δεδομένων μας μόνο όταν αυτό είναι απαραίτητο και κατόπιν αυστηρών οδηγιών όσον αφορά την χρήση αυτών των δεδομένων.

 

11.2 Εσείς φέρετε την ευθύνη προστασίας της ασφάλειας των δεδομένων σύνδεσης και σας συνιστούμε να χρησιμοποιείτε έναν μοναδικό κωδικό πρόσβασης στην ιστοσελίδα μας, ο οποίος θα διαφέρει από εκείνον που χρησιμοποιείτε σε οποιαδήποτε άλλη ιστοσελίδα.

 

12. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ προσωπικΩΝ δεδομενων

 

12.1 Η νομοθεσία και οι πρακτικές για την προστασία των προσωπικών δεδομένων εξελίσσονται διαρκώς. Συνεπώς, οι πολιτικές και οι διαδικασίες που τηρούμε επανεξετάζονται συνεχώς. Η Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ενδέχεται να τροποποιείται κατά διαστήματα, ωστόσο δεν θα στερείσθε των δικαιωμάτων που απορρέουν από την παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων χωρίς τη ρητή συγκατάθεσή σας. Η ημερομηνία τελευταίας ενημέρωσης της Δήλωσης Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων αναφέρεται στην αρχή της σελίδας.

 

13. Πως να επικοινωνησετε μαζι μασ

 

13.1 Αν έχετε ερωτήσεις ή προβληματισμούς σχετικά με την παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, ή αν επιθυμείτε να έχετε πρόσβαση ή να επεξεργαστείτε τα Προσωπικά σας Δεδομένα ή να υποβάλλετε αίτημα διαγραφής των αποθηκευμένων Προσωπικών σας Δεδομένων στις ενεργείς βάσεις δεδομένων μας,  μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο: privacy.dept@pirelli.com.

13.2 . Για περαιτέρω ερωτήσεις, μπορείτε επίσης να επικοινωνείτε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων στην ηλεκτρονική διεύθυνση  info_GDPR_GR@pirelli.com