αυτοκίνητο/πληροφοριες εταιριας

ΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ

Η ιστοσελίδα της Pirelli είναι μία on-line υπηρεσία ενημέρωσης και επικοινωνίας που παρέχεται από την εταιρία Pirelli & C. S.p.A. ('Pirelli'). Εάν χρησιμοποιείτε αυτήν την ιστοσελίδα ή κατεβάζετε υλικό από αυτήν, συμφωνείτε ανεπιφύλακτα να προβείτε σε σύννομη χρήση αυτών και να συμμορφωθείτε με τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναλύονται σε αυτή την γνωστοποίηση. Εάν δεν συμφωνείτε με αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις, μην χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα και μην κατεβάσετε οποιοδήποτε υλικό από αυτήν. Εάν ανήλικοι επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Pirelli ή κάνουν χρήση υπηρεσιών προσβάσιμων μέσω αυτής, οι οποίες είναι δυνατόν να θεωρηθούν ακατάλληλες ή επιβλαβείς για αυτούς, η Pirelli δεν φέρει καμία ευθύνη. Οι έχοντες την επιμέλεια των ανηλίκων οφείλουν να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα προστασίας των τελευταίων για την ασφαλή χρήση του Διαδικτύου. Ο κατάλογος των περιορισμών είναι ενδεικτικός. Η καλή πίστη ενδέχεται να επιβάλλει κι άλλους περιορισμούς στον τρόπο χρήσης της ιστοσελίδας.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ

Το περιεχόμενο των σελίδων της ιστοσελίδας της Pirelli αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία (©) της 1995-2016 Pirelli & C. S.p.A. με την επιφύλαξη όλων των δικαιωμάτων, που απορρέουν από τις σχετικές διατάξεις του κατά περίπτωση εφαρμοζόμενου εθνικού, ενωσιακού και διεθνούς δικαίου. Δεν μπορείτε να αντιγράψετε, αναπαράγετε, μεταφέρετε, ανεβάσετε στο Διαδίκτυο, εκδώσετε ή διανείμετε με οποιονδήποτε τρόπο τμήμα ή το σύνολο του περιεχομένου των σελίδων της ιστοσελίδας της Pirelli δίχως να έχει προηγηθεί γραπτή έγκριση της Pirelli, εκτός εάν η Pirelli συναινέσει στο να αποθηκεύσετε στον υπολογιστή σας ή να εκτυπώσετε αντίγραφα από αποσπάσματα των σελίδων αυτών μόνο για προσωπική σας χρήση, χωρίς πρόθεση εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης. Η κατά τα ανωτέρω συναίνεση για αυστηρά προσωπική χρήση των πάσης φύσεως πληροφοριών της ιστοσελίδας της Pirelli δεν μπορεί να εκληφθεί ως παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλων απόλυτων δικαιωμάτων.

Τα σήματα και τα λογότυπα που εμφανίζονται σε αυτήν την ιστοσελίδα ανήκουν στην PIRELLI. Δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε καμία ιστοσελίδα πλην αυτής της Pirelli δίχως να έχει προηγηθεί γραπτή έγκριση της Pirelli & C. S.p.A. Το όνομα Pirelli καθώς και οποιοδήποτε άλλο διακριτικό γνώρισμα ή σημείο που περιλαμβάνει το σήμα PIRELLI δεν μπορεί να συμπεριληφθεί σε μία Ηλεκτρονική Διεύθυνση δίχως να έχει προηγηθεί γραπτή συναίνεση της Pirelli & C. S.p.A.

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε αυτήν την ιστοσελίδα παρέχονται καλή τη πίστη και η Pirelli θεωρεί ότι είναι ακριβείς. Παρ' όλα αυτά, οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος επιθυμεί να αγοράσει προϊόντα της εταιρίας δεν θα πρέπει να βασιστεί σε αυτές, αλλά να εκφράσει συγκεκριμένες απορίες σχετικά με τη φύση των προϊόντων και την καταλληλότητά τους για την χρήση για την οποία προορίζονται. Συνακόλουθα, όλες οι πληροφορίες αυτής της ιστοσελίδας παρέχονται χωρίς να εκφράζουν εγγύηση, προϋπόθεση ή άλλο όρο ως προς την ποιότητα συγκεκριμένων προϊόντων, την καταλληλότητά τους για έναν συγκεκριμένο σκοπό ή την μη παραβίαση οποιωνδήποτε πνευματικών δικαιωμάτων ιδιοκτησίας, και όλες οι απορρέουσες εγγυήσεις, προϋποθέσεις ή όροι του ιδίου είδους αποκλείονται ρητώς με το παρόν έγγραφο. Η Pirelli ή οποιοσδήποτε διευθυντής, υπάλληλος ή σύμβουλός της δε θα είναι σε καμία περίπτωση υπεύθυνοι για οποιαδήποτε απώλεια εισοδήματος, κέρδους, επιχειρηματικής δραστηριότητας, συμβολαίων ή φήμης και πελατείας ή για οποιαδήποτε έμμεση ή οικονομική ζημία προκληθεί σε οποιονδήποτε, είτε προέρχεται από συμβάσεις ή αμέλεια ή οποιονδήποτε άλλο λόγο. Το περιεχόμενο αυτής της ιστοσελίδας δεν μπορεί να εκληφθεί ως συμβουλή, προτροπή, παρότρυνση ή υπόδειξη για τη λήψη αποφάσεων ή για την διενέργεια συναλλαγών ή άλλων πράξεων με οικονομικό αποτέλεσμα. H αξιολόγηση και η αξιοποίηση του περιεχομένου αυτής της ιστοσελίδας εναπόκειται αποκλειστικά στην διακριτική ευχέρεια και ευθύνη των επισκεπτών – χρηστών. Οι όποιες επιλογές, αποφάσεις και ενέργειες των επισκεπτών - χρηστών είναι προϊόν της δικής τους βούλησης, στον επηρεασμό ή τη διαμόρφωση της οποίας δεν αποσκοπεί αυτή η ιστοσελίδα.

Παρά την προσπάθεια που καταβάλλει η Pirelli, οι πληροφορίες σε αυτήν την ιστοσελίδα ίσως περιέχουν τεχνικές ανακρίβειες ή τυπογραφικά λάθη. Οι πληροφορίες μπορεί να τροποποιηθούν ή να ενημερωθούν χωρίς να έχει προηγηθεί ενημέρωση. Η Pirelli ενδέχεται επίσης να βελτιώσει ή/και να αλλάξει τα προϊόντα που περιγράφονται σε αυτήν την ιστοσελίδα χωρίς να έχει προηγηθεί ενημέρωση.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Η Pirelli δεν φέρει καμία ευθύνη για υλικό που δημιουργήθηκε ή δημοσιεύθηκε από τρίτους και με το οποίο οι σελίδες της ιστοσελίδας της Pirelli διατηρούν συνδέσμους. Εάν αποφασίσετε να επισκεφθείτε οποιαδήποτε συνδεδεμένη ιστοσελίδα θα πρέπει να γνωρίζετε ότι το κάνετε με δικό σας κίνδυνο και αποτελεί δική σας ευθύνη να λάβετε όλα τα μέτρα που χρειάζονται κατά ιών ή άλλων καταστροφικών στοιχείων. Οι σύνδεσμοι δεν σημαίνουν ότι η Pirelli είναι χορηγός ή αποτελεί συνδεδεμένη επιχείρηση με οποιαδήποτε από τις εταιρίες των οποίων τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες περιγράφονται στην ιστοσελίδα της. Η Pirelli δεν φέρει, έναντι των χρηστών, ευθύνη για τυχόν διαρροή των προσωπικών τους δεδομένων λόγω χρήσης εκ μέρους τους, μέσα από της σελίδες της ιστοσελίδας της Pirelli, προϊόντων και υπηρεσιών τρίτων. Προβλήματα που τυχόν προκύψουν κατά την επίσκεψη - χρήση των δικτυακών τόπων τρίτων, στους οποίους παραπέμπει η ιστοσελίδα της Pirelli, ανάγονται αποκλειστικά και μόνο στη σφαίρα ευθύνης των αντίστοιχων δικτυακών τόπων, όπου και οφείλετε να απευθύνεστε.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΑΠΟ ΕΣΑΣ

Οποιοδήποτε υλικό αποστέλλεται στην Pirelli, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, για παράδειγμα, ή μέσω ιστοσελίδων του Παγκόσμιου Ιστού δεν θεωρείται εμπιστευτικό. Η Pirelli δεν έχει καμία είδους υποχρέωση ως προς αυτού του είδους το υλικό. Είναι στην διακριτική ευχέρεια της Pirelli να το αναπαράγει, χρησιμοποιήσει, αποκρύψει, εμφανίσει, μεταβάλλει, δημιουργήσει παράγωγα και να τα διανείμει σε άλλους χωρίς περιορισμό. Επίσης, η Pirelli είναι ελεύθερη να χρησιμοποιήσει οποιεσδήποτε ιδέες, έννοιες, τεχνογνωσία ή τεχνικές περιλαμβάνονται σε τέτοιου είδους υλικό για οποιονδήποτε σκοπό, συμπεριλαμβανομένης και όχι μόνο, της δημιουργίας, κατασκευής και προώθησης προϊόντων που εμπεριέχουν τέτοιου είδους υλικό. Δηλώνετε υπεύθυνα ότι τέτοιου είδους υλικό είναι κατάλληλο για δημοσίευση και συμφωνείτε να αποζημιώσετε την Pirelli εάν ένας οποιοσδήποτε τρίτος στραφεί εναντίον της Pirelli λόγω τέτοιου είδους υλικού.

COOKIES

Η ιστοσελίδα της Pirelli είναι πιθανό να χρησιμοποιεί cookies με σκοπό να παρακολουθείται ο αριθμός των επισκεπτών και η συχνότητα των επισκέψεών τους. Τα cookies είναι αρχεία που αποστέλλονται από τον εξυπηρετητή στο πρόγραμμα περιήγησής σας και τα οποία στη συνέχεια αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας. Η ιστοσελίδα της Pirelli θα προειδοποιεί τον χρήστη και θα ζητά την συγκατάθεσή του προκειμένου να κάνει χρήση ενός cookie. Εάν αρνηθείτε τη χρήση των cookies, δε θα είμαστε σε θέση να εγγυηθούμε για τη διεκπεραίωση των επικοινωνιών και την παροχή ορισμένων υπηρεσιών.

ΝΟΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

υτός είναι ένας ενημερωμένος κατάλογος των σημάτων που ανήκουν στην Pirelli & C. S.p.A. και στις συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις (που ονομάζονται συλλογικά «Όμιλος Pirelli») σε όλον τον κόσμο. Ο Όμιλος Pirelli είναι κύριος, δικαιούχος και έχει αποκλειστικό δικαίωμα, τίτλο ιδιοκτησίας και συμφέρον σε όλα τα σήματα που αναφέρονται παρακάτω. Κανένα από αυτά τα σήματα δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί με οποιονδήποτε τρόπο από οποιονδήποτε τρίτο προτού η Pirelli του χορηγήσει μία γραπτή εξουσιοδότηση και μόνο σε συμφωνία με τους όρους μίας τέτοιας εξουσιοδότησης.


Ο κατάλογος που ακολουθεί δεν είναι πλήρης κατάλογος όλων των σημάτων της Pirelli.