PRÁVNÍ INFORMACE

PODMÍNKY POUŽITÍ

Webové stránky společnosti Pirelli jsou informační a komunikační on-line službou, poskytovanou společností Pirelli & C. S.p.A. (dále jen "Pirelli"). Při použití těchto stránek nebo stahování materiálů z těchto stránek se zavazujete k dodržování podmínek, uvedených níže v této poznámce. Pokud s těmito podmínkami nesouhlasíte, nepoužívejte prosím tyto webové stránky a nestahujte z nich žádné materiály.

OMEZENÉ POUŽITÍ

Obsah Webových stránek Pirelli podléhá autorskému právu © 1995-2015 Pirelli & C. S.p.A., všechna práva vyhrazena. Žádná část ani celkový obsah těchto stránek nesmí být žádným způsobem kopírovány, reprodukovány, přenášeny, poskytovány jiným systémům, publikovány nebo distribuovány bez předchozího písemného svolení společnosti Pirelli. Společnost Pirelli povoluje pouze uložení stránek na počítači uživatele, případně vytištění kopie výtahu z těchto stránek pro osobní použití.

Obchodní značky a loga zobrazená na těchto webových stránkách jsou majetkem společnosti PIRELLI. Nesmí být použita na jiných webových stránkách, než na stránkách společnosti Pirelli bez předchozího písemného svolení společnosti Pirelli & C. S.p.A.. Název Pirelli nebo jakákoli obchodní značka včetně značky PIRELLI nemohou být použity jako součást jakékoli internetové adresy bez předchozího písemného svolení společnosti Pirelli & C. S.p.A.

ODMÍTNUTÍ ODPOVĚDNOSTI

Informace uveřejněné na těchto webových stránkách jsou poskytovány z dobré vůle společnosti Pirelli a společnost je považuje za přesné. Zákazník, který si přeje nakoupit zboží, by se však na tyto informace neměl plně spoléhat a měl by formulovat specifický dotaz týkající se povahy zboží a vhodnosti jeho použití k účelu, k jakému je požadováno. Veškeré informace na těchto stránkách jsou poskytovány bez výslovných záruk a podmínek, co se týče kvality specifikovaného zboží, vhodnosti jeho použití k určitým účelům, nebo dodržení práv k duševnímu vlastnictví a všechny zahrnuté záruky a podmínky stejné povahy jsou zde výslovně vyloučeny. Společnost Pirelli za žádných okolností nezodpovídá za ztráty na příjmech, ziscích, obchodní ztráty, poškození kontraktů nebo dobrého jména společnosti a jakýchkoli případných finančních ztrát, které by daná společnost utrpěla, ať již v důsledku smlouvy, zanedbání nebo jinak. Informace na těchto webových stránkách mohou obsahovat technické nepřesnosti nebo typografické chyby. Informace mohou být měněny nebo aktualizovány bez předchozího upozornění. Společnost Pirelli také může bez předchozího oznámení provádět vylepšení a/nebo změny produktů, které jsou na těchto stránkách popsány.

ODKAZY

Společnost Pirelli nepřijímá zodpovědnost za materiály vytvořené nebo publikované třetími stranami, na něž je na stránkách Pirelli odkazováno. Pokud se rozhodnete navštívit tyto stránky, upozorňujeme vás, že tak činíte na vlastní riziko a je ve vaší zodpovědnosti, abyste podnikli všechna opatření proti počítačovým virům a jiným destrukčním elementům. Přítomnost odkazů nemusí znamenat, že společnost Pirelli sponzoruje nebo je jinak spřízněna se subjektem, jehož produkty nebo služby jsou zde popsány.

INFORMACE OD VÁS

Jakékoli materiály, zaslané společnosti Pirelli například prostřednictvím e-mailové pošty nebo webových stránek nebudou považovány za důvěrné. Společnost Pirelli nemá vzhledem k těmto materiálům žádnou povinnost a může je volně reprodukovat, používat, uveřejňovat, zobrazovat, měnit, vytvářet z nich odvozené materiály a distribuovat je bez omezení. Dále může společnost Pirelli použít jakékoli myšlenky, koncepty, know-how a techniky obsažené v těchto materiálech pro jakýkoli účel, včetně vývoje, výroby a prodeje produktů, zahrnujících tyto materiály, ale i pro jiné účely. Tímto se zaručujete, že jsou tyto materiály vhodné k publikování a souhlasíte s poskytnutím náhrady společnosti Pirelli v případě, že v souvislosti s těmito materiály podnikne jakákoli třetí strana proti společnosti Pirelli právní kroky.

COOKIES

Cookie (t.j. malý datový soubor, který mohou některé webové stránky odeslat na vaši adresu jakmile je navštívíte) může být vložen do některých částí našich stránek s úmyslem sledovat jakým způsobem se na nich jejich návštěvníci pohybují. Pokud nechcete přijímat cookies, můžete váš internetový prohlížeč nastavit tak, aby vás vždy před jejich přijetím požádal o potvrzení, případně můžete příjem cookies zcela zakázat.

PRÁVO A JURISDIKCE

V případě jakýchkoli sporů vyplývajících z těchto podmínek a aktivit s tím spojených nebude mít Milánský soud žádné zvláštní pravomoci a budou uplatněny italské zákony. Společnost Pirelli si nicméně vyhrazuje právo vést soudní řízení v jiných zemích než v Itálii, aby tak ochránila své zájmy nebo se domohla svých práv kdykoli to uzná za vhodné.

INFORMACE K OBCHODNÍ ZNAČCE

Toto je současný seznam obchodních značek ve vlastnictví společnosti Pirelli & C. S.p.A. a jejích sesterských společností (souhrnně nazývaných "Pirelli Group - skupina Pirelli") používaných po celém světě. Skupina Pirelli má výhradní právo, nárok a zájem na všech těchto níže vyjmenovaných obchodních značkách. Žádná z těchto značek nesmí být jakýmkoli způsobem použita jakoukoli třetí stranou, pokud ji k tomu společnost Pirelli písemně neoprávní, a pokud ano, musí být použita v souladu s podmínkami tohoto oprávnění.