ПОВЕРИТЕЛНОСТ

 

1.   пРАВНА ИНФОРМАЦИЯ

 

Тази Политика за защита на личните данни е актуализирана последно на [•] май 2018.

 

1.1  Поверителността на вашите лични данни е от изключителна важност за нас. Тази декларация за поверителност ("Декларация за поверителност") обхваща и е предназначена да ви помогне да разберете как обработваме информацията, която събираме за вас, когато взаимодействате с нас или която ни предоставяте чрез уебсайта или съответно уебсайтовете.

 

1.2 Pirelli Tire S.p.A., със седалище и адрес на управление Viale Piero e Alberto Pirelli 25, 20126 Милано, Италия, фискален код, регистрационен номер по ДДС и Милански бизнес регистър в Милано n. 07211330159 (наричани по-долу "Pirelli", "ние", "нас" или "нашата", според случая) ще действа като "контролиращ" лични данни за целите, описани в раздел 3.

 

2.  СЪБИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ

 

2.1 Събираме лични данни, които съгласно приложимото законодателство за защита на данните, по-специално Регламент (ЕС) 679/2016 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица при обработването на лични данни и относно свободно движение на такива данни (наричано също така "GDPR"), включва информация, която може да бъде използвана за идентифициране на вас, включително - но не само - вашето фамилно име, улица, пощенски код, град, държава , държава, телефонен номер, имейл (наричани по-нататък "Лични данни").

 

Информацията, която ни предоставяте

 

2.2 Може да бъдете помолени да ни предоставите определени Лични данни за Вас, като попълните формулярите, публикувани на нашия уеб сайт (ове) и / или когато поискате да се свържем с нас и / или по време на определени събития, за целите, описани в раздел 3. Личните данни, които ще ни предоставите, могат да включват Вашето име, дата и място на раждане, имейл адрес и всяка друга информация, която предоставяте, когато си взаимодействате с нас или когато се свържете с нас.

 

2.2 Ние може да запазим вашето име, контактна информация, e-mail адрес, домашен адрес и всяка друга информация, която предоставяте при взаимодействие с нас, да направите запитване чрез уебсайта си, да изпратите формуляр за регистрация на гуми или когато се свържете с нас.

 

Техническа информация

2.3 Когато сърфирате в нашия уеб сайт (ове), можем да съберем информация, която може да бъде използвана за идентифициране на вашия компютър и неговата браузърна програма или всички мобилни устройства, които използвате за сърфиране в интернет. Той се събира чрез инсталирането на малки текстови файлове, наречени "бисквитки" и други, подобни техники на информационните технологии (които в настоящия документ подробно са наричани "бисквитки"). В допълнение към други функции, когато посещавате отново нашия уеб сайт (и), предварително съхранените "бисквитки" ни позволяват да разпознаем вашия браузър. Бисквитките могат да съхраняват уникални идентификатори, потребителски предпочитания или друга информация, както е описано в нашата „Cookie политика“.

2.4  За всяка друга информация относно Cookies, които използваме, моля, вижте нашата Cookie политика.


3. Използване на лични данни

 


3.1 Ние можем да използваме вашите лични данни за следните цели:

 

 (i)  да разрешите регистрацията си на нашия уеб сайт (ове)

 

(ii) да отговорим на вашите искания за съдействие

 

(iii) да Ви предоставим информацията, която сте поискали, като пример за нови продукти и / или услуги, предлагани от Pirelli;

 

(iv) да ви позволи да участвате в определени дейности, събития, инициативи или конкурси..

 

Обработката на вашите лични данни за целите на този раздел 3 е необходима за изпълнение на вашето искане и следователно не изисква предварителното ви съгласие.

 

3.2 Pirelli може също така да използва Вашите Лични данни за маркетингови цели, както е описано в раздел 7 по-долу, и при условие, че сте дали вашето предварително съгласие.

 


3.3 Предоставянето на вашите лични данни е доброволно, но необходимо за целите на този раздел 3; в случай че не ни предоставите личните ви данни, ще бъде невъзможно да извършим такива дейности.   

 


4. обяваване на лични данни

 

4.1 Ние може да споделяме Вашите Лични данни, когато сме упълномощени от закона или както следва:

 

(a) Дружества от групата Пирели. Вашите лични данни могат да бъдат споделени с Pirelli & C. S.p.A. и / или някоя от нейните дъщерни дружества, регистрирани в Европа.

 

(b) Трети страни (доставчици на услуги, доставчици). Ако Вашите лични данни се предоставят с цел участие в дейности, събития, инициативи или конкурси, Вашите лични данни могат да бъдат обработени и от доставчици на услуги и / или застрахователни компании, натоварени от Pirelli. Тези трети страни са предмет на споразумения за конфиденциалност с нас и други законови ограничения, които забраняват използването на информацията, която им предоставяме, за друга цел, различна от изпълнението на конкретната свързана операция, освен ако изрично не сте се съгласили или не сте дали  предварително разрешение за тях за допълнителни използва. Действията, освен ако не е посочено друго, ще действат като процесори за лични данни.

 

(a) Както е разрешено или изисквано от закона. В някои случаи може да ни се наложи да предоставим лични данни в отговор на валидна съдебна заповед, призовка, правителствено разследване или както изисква законът по друг начин. Също така си запазваме правото да докладваме на правоприлагащите органи за всякакви действия, които добросъвестно смятаме за незаконни или в нарушение на приложимите закони. Възможно е да предоставим определени Лични данни, когато считаме, че такова освобождаване е разумно необходимо, за да се защитят правата, собствеността и безопасността на другите и нас, или да се открият, предотвратят или по друг начин да се обърне внимание на измами, сигурност или технически проблеми.

 

(b) Търговска сделка. В случай че възнамеряваме да продадем или прехвърлим собственост или контрол върху някой или всички от нашите бизнес, операции или услуги на трета страна, може да се наложи да разкрием Вашите Лични данни на потенциален купувач преди и след покупката. Ние ще направим това в съответствие и в съответствие със законите за защита на данните, приложими за Вас. Във всеки случай, в случай, че продажбата се осъществява, ние ще изискаме приемащата страна да се съгласи, че тя ще бъде обвързана по същия начин с разпоредбите на настоящата Политика за защита на личните данни и че ще използва и разкрива само вашите лични данни, както ние имаме право по подобен начин тази Декларация за поверителност. В случай, че продажбата не се осъществи, ние ще изискаме от потенциалния купувач да не използва или не разкрива Вашите лични данни по какъвто и да е начин и да ги изтрие напълно.

 

5. Вашите права за защита

 

5.1 Имате няколко права за поверителност в съответствие със законите за защита на данните, приложими за Вас. Ако пребивавате в ЕС, съгласно разпоредбите на GDPR имате право на достъп до вашите обработвани от нас данни, както и да ги коригирате, изтривате, лимитирате /да ограничавате обработката на вашите данни, които могат да бъдат извършени от нас и имате право да бъдете уведомявани за  преносимостта на личните ви данни и за евентуални нарушения на сигурността на личните ви данни, които могат да изложат на риск вашите права за конфиденциалност и защита на личните данни. За да упражните правата си, можете да се свържете с нас на privacy.dept@pirelli.com. . Също така можете да подадете жалба до компетентния орган във вашата страна, в съответствие с приложимите закони за защита на данните. Може да не сме в състояние да отговорим на всяка молба, свързана с определена информация, ако смятаме, че това би нарушило някакъв закон или друго правно изискване или други права на субектите на данни.

 

6. Защита на личните данни

 

6.1 Ние ще запазим вашите лични данни за: (i) толкова време, колкото е вашият профил (ако е приложимо); (ii) за период от 1 (една) година от последния ни контакт, в случай че сте поискали само информация и / или помощ; (iii) за периода, изискван задължително от европейските приложими закони по отношение на личните данни, събирани за целите на конкретни дейности, събития, инициативи или конкурси; (iv) за маркетингови цели за период от 2 (две) години от края на последното съобщение от Pirelli, освен ако не сте поискали друго. Също така ще запазим Вашите лични данни, както е необходимо, за да се съобразят с нашите правни задължения, да решават спорове и да наложат нашите права (т.е .: защитни цели). Ние ще изтрием вашите Лични данни при поискване, ако това е разрешено, в съответствие със законите за защита на данните, приложими за Вас.

 

7. Търговски електронни комуникации

 

7.1 Компаниите от Pirelli и Pirelli group, регистрирани в Европа, ще имат правото да ви изпращат всякакви промоционални имейли (включително бюлетини) и други търговски електронни съобщения въз основа на предоставянето на Вашето специално съгласие за маркетингови дейности. Винаги можете да ограничите комуникациите, които Pirelli ви изпраща. За да откажете бъдещи търговски имейли, просто кликнете върху връзката с надпис "отписвам се" в долната част на всеки имейл, който Pirelli ви изпраща.

 

8.  къде съхраняваме вашите лични данни

 

8.1  Pirelli ще съхранява вашите лични данни в своите ИТ системи, базирани в Европейския съюз.

 

9. Политика за защита на личните данни за трети страни

 

9.1 Тази Политика за защита на личните данни се отнася само до използването и разкриването на информация от Pirelli. Ние не носим отговорност за политиките за поверителност на други уебсайтове или приложения и ви насърчаваме да прочетете всички приложими условия, условия и декларации за поверителност, предоставени от всички трети страни, преди да им предоставите информацията си.

10. ограничения за личните данни

10.1 Ако сте непълнолетен, моля, не ни предоставяйте никакви лични данни за себе си, без да имате достатъчно съгласие от страна на вашия родител/настойник. Ако научим, че сме събрали лични данни от непълнолетен, без съгласието на родителската отговорност, ние незабавно ще изтрием тази информация. Ако смятате, че сме събрали лични данни от непълнолетен, моля, свържете се с нас на адрес privacy.dept@pirelli.com.

 

11. Сигурност на личните данни

 

11.1 Разполагаме с протоколи за защита, за да защитим вашите лични данни от неоторизиран достъп, неправилно използване или разкриване, неразрешено изменение, незаконно унищожаване и случайна загуба. Допускаме достъп само до нашите бази данни, когато е необходимо, при стриктни указания за това, как могат да бъдат използвани тези данни.

 

12. Ваше задължение е да осигурите защита на данните ви за вход в системата. Препоръчваме Ви да използвате уникална парола за нашия уеб сайт, която е различна от паролата, която използвате в други сайтове
промяна на политика за сигурност

 

12.1 Правата и практиката за защита на личните данни непрекъснато се развиват. Следователно нашите политики и процедури са под непрекъснат преглед. Нашата политика за поверителност може да се променя периодично, но това няма да доведе до ограничаване на правата ви по тази Декларация за поверителност без вашето изрично съгласие. Датата на последно преразглеждане на Политиката за поверителност е идентифицирана в горната част на страницата.

 

13. как да се свържете с нас

 

Ако имате въпроси или притеснения относно тази Декларация за поверителност или искате да прегледате, редактирате личните си данни или да поискате да изтриете Лични данни, съхранявани в базите данни, които активно използваме, моля, свържете се с privacy.dept@pirelli.com.