• Slovenská Republika
  • Zmeniť štát

TRUCK & BUS WORLDPríjem pneumatík – Zóna uchovania

Pri zlých poveternostných podmienkach musí byť vyloženie v dobe príjmu uskutočnené v zakrytej zóne; v každom prípade, pokiaľ sa v pneumatikách nachádza voda, musí byť okamžite odstránená. Vykládka nesmie byť uskutočnená zhadzovaním pneumatík alebo iným spôsobom, ktorý by mohol poškodiť kvalitu a vizuálnu stránku pneumatík.

Pneumatiky sa nesmú presúvať zasunutím vidlice vysokozdvižného vozíka do stredu pneumatiky, pretože by mohlo dôjsť k poškodeniu v oblasti pätky. Pneumatiky musia byť skladované v čistom, suchom a vetranom priestore, chránenom pred priamym slnečným svetlom alebo iným zdrojom umelého osvetlenia (osvetlenie musí byť realizované zdrojom s nízkym ultrafialovým a infračerveným žiarením).

V prípade dočasného vonkajšieho uloženia musia byť pneumatiky zakryté (napr. nepriepustným nepriehľadným materiálom) a chránené pred kontaktom s vodou a vlhkosťou.
 


Teplota

Skladovacia teplota musí byť nižšia než 35 °C a pokiaľ možno menšia než 25 °C. Teplota vyššia ako 50 °C, pokiaľ obrátkovosť skladu nie je dostatočná, môže mať za následok urýchlené formy poškodenia, ako je napríklad skrátenie doby použiteľnosti pneumatiky. Vyvarujte sa kontaktu s radiátormi.

Veľmi nízke teploty v sklade nie sú samy o sebe škodlivé, ale môžu vyvolať tuhosť pneumatiky. V tomto prípade nesmú byť pri presune alebo montáži deformované. Ak sú určené k použitiu ihneď po uvoľnení zo skladu, je dôležité ponechať ich v oblasti s teplotou cca 20 °C na niekoľko hodín.


Kyslík, ozón a chemické látky

Zariadenie, ktoré produkuje ozón, nesmie byť umiestnené v skladovacej oblasti. V tejto oblasti nesmú byť prítomné ani plyny a výpary zo spaľovania, ktoré môžu vytvárať ozón prostredníctvom fotochemických procesov. Ani oblasť, ani zariadenie v mieste uskladnenia nesmú vykazovať stopy rozpúšťadiel, horľavých materiálov, mazív, chemických výrobkov, kyselín, dezinfekčných prostriedkov, kaučukových lepidiel, atď., ktoré by mohli nepriaznivo ovplyvniť nielen vizuálnu stránku, ale aj vlastnosti produktu.


Deformácie

Pneumatiky nesmú byť vystavené žiadnej deformácii vplyvom ťahu alebo stlačenia.


Kritéria uskladnenia

Criteria for storage
Criteria for storage
Dlhodobé uskladnenie

Najlepším spôsobom uskladnenia je vertikálne v radách pri výške jednej pneumatiky, na stojanoch umiestnených aspoň 10 cm od zeme, s vertikálne umiestnenými bočnicami, takže nedôjde k zmene profilu (obr. 1). Blízkosť alebo ukladanie iných regálov nesmie deformovať profil pneumatík. Počet pneumatík v rade musí byť taký, aby nedošlo k poškodeniu bočníc. Poľnohospodárske pneumatiky s šírkou väčšou než 12,4" (315 mm), okrem bezdušových, musia byť uložené na sebe. Umiestnenie lamiel pneumatík musí byť také, aby nadväzovali (jedna na druhou, obr. 2), aby došlo k obmedzeniu deformácie bočníc. Všeobecne platí, že by stoh nemal presiahnuť 5 pneumatík.Krátkodobé uskladnenie

Pneumatiky môžu byť uložené na sebe v stohoch max. 4 týždne, najlepšie na pevnom stojane alebo na stohovatelnej palete s tým, že každý týždeň je potrebné zmeniť poradie pneumatík v stohu. Vo všetkých prípadoch, keď sú pneumatiky skladované v stohoch, je nutné zaistiť, aby nedochádzalo k čiastočnému nesprávnemu umiestneniu voči zvislej rovine za účelom vyvarovania sa trvalej deformácie spodných pneumatík v stohu. Maximálna výška stohu nesmie presiahnuť 1,2 m a pneumatiky v stohu musia mať rovnaké rozmery.Nasledujúce pneumatiky sa pri uskladnení nedajú stohovať:

• pneumatiky pre motocykle a skútre
• pneumatiky pre zemné stroje
• bezdušové poľnohospodárske pneumatiky
• poľnohospodárske pneumatiky s dušou zo šírkou £ 12.4„
• poľnohospodárske pneumatiky s x-ply nylonovou kostrou 
 


Duše a ventilky

Aj keď sú duše dodávané výrobcom v samostatných baleniach, veľkých baleniach alebo zabalené do plastovej fólie, je vždy potrebné originálne balenie uschovať. Alternatívne môžu byť uložené aj ľahko nafúknuté, vložené do pneumatiky alebo narovnané vyfúknuté, a to až do maximálnej výšky 50 cm, na policiach s uzavretou základňou, aby sa zabránilo tomu, že by ventil poškodil povrch duše, keď je stlačený pod tlakom vlastnej hmotnosti.

Uistite sa, že duše nepresahujú okraj roviny, na ktorej sú uložené, aby sa zabránilo ich náhodnému pretrhnutiu. Nie je vhodné uložiť duše na lamelové palety, pretože tlak vyvíjaný na duše nebude jednotný. Behom skladovania duše nezavesujte. Ventily je potrebné skladovať v pôvodnom obale na čistom, dobre vetranom a suchom mieste.
 


Ochranné vložky

Ochranné vložky by mali byť umiestnené do pneumatiky spolu s dušou. Pokiaľ sú skladované oddelene, mali by byť umiestnené vodorovne, na hromade na polici, chránené pred prachom, mastnotou, vlhkosťou, ozónom, a priamym slnečným žiarením. Aby sa zabránilo ich deformácii a naťahovaniu, nesmú byť v žiadnom prípade zavesené.
 


Obrátkovosť skladu

Ochranné vložky by mali byť umiestnené do pneumatiky spolu s dušou. Pokiaľ sú skladované oddelene, mali by byť umiestnené vodorovne, na hromade na polici, chránené pred prachom, mastnotou, vlhkosťou, ozónom, a priamym slnečným žiarením. Aby sa zabránilo ich deformácii a naťahovaniu, nesmú byť v žiadnom prípade zavesené.