• Slovenská Republika
  • Zmeniť štát

TRUCK & BUS WORLD


OBNOVA DEZÉNU

Operácia obnovy dezénu spočíva vo vyrezaní vzorky behúňa pneumatiky hlbšie, než je pôvodný dezén, aby sa predĺžila jeho životnosť. Životnosť pneumatiky sa tak zvýši a náklady na ubehnutý kilometer sa znížia.

Pri obnove dezénu je zásadne dôležité venovať pozornosť tomu, aby neboli obnažené horné pásy pneumatiky a zaistilo sa, aby k ich ochrane bola ponechaná zodpovedajúca vrstva gumy.

V tejto príručke podáva spoločnosť Pirelli špecifické pokyny týkajúce sa vzoriek, ktoré je nutné dodržať pri obnove behúňa pneumatiky, a doporučené šírky drážok a hĺbku gumy, ktorú je možné odrezať z dna pôvodných drážok.

Európske (EHS) a americké (DOT) normy požadujú, aby pneumatiky, ktoré sú navrhnuté a vyrobené tak, aby boli vhodné k obnove dezénu, boli označené na obidvoch bočniciach slovom REGROOVABLE.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Operácie obnovy dezénu musia uskutočňovať len špeciálne vyškolení zamestnanci. Pri pneumatikách opotrebených do bodu, kde nie je pôvodný dezén viditeľný (aj v zakázanej zóne), nie je možné obnoviť dezén, pretože nie je možné posúdiť hĺbku zostávajúcej gumy.
• Pretože je možné, že pneumatiky budú opotrebené nerovnomerne, je dôležité skontrolovať, či má behúň zostávajúcu minimálnu hĺbku aspoň 2-3 mm
• Pred začatím operácie obnovy dezénu musí byť pneumatiky dokonale skontrolovaná, aby bolo zistené, či je v dobrom stave a či už u nej nebol dezén obnovovaný. Špecialista dokáže predchádzajúce obnovenie dezénu okamžite rozpoznať: drážky strácajú svoje ostré hrany, zvlášť v zónach s kľukatými drážkami, a v drážkach sú viditeľné charakteristické stopy (zvlnenie) zanechané rezným ostrím.


Pokiaľ by už bol dezén pneumatiky obnovovaný, ukazovatele opotrebenia behúňov (TWI), čo sú gumové mostíky v spodnej časti behúňa, budú behom obnovy dezénu odstránené a dno drážky bude hladké. Obnovenie dezénu je nevhodné, keď je behúň odretý, rozrezaný alebo roztrhnutý. Akékoľvek poškodenie alebo opravy pneumatiky, ktoré neboli dobre uskutočnené, musia byt pred obnovou dezénu odstránené

•Pred začatím obnovy dezénu musia byt všetky cudzie telesá, ktoré by mohli poškodiť rezný nástroj z behúňa odstránené a musí byť skontrolovaný stav dna drážky

• Hĺbka drážok musí byť zmeraná na rade bodov po obvode pneumatiky. Hĺbka rezného ostria musí byť upravená v súlade s minimálnou nameranou hĺbkou

• Obnova dezénu musí byť uskutočnená špecifickým rezným nástrojom (dlátkom) vybaveným elektricky vyhrievaným ostrím a pokiaľ možno na dobre vetranom mieste.
Je vhodné vybrať profil ostria zodpovedajúci šírke obnovy dezénu a profilu stanovenému pre danú pneumatiku. Za účelom správneho nastavenie ostria pripočítajte hodnotu minimálnej zostávajúcej hĺbky behúňa (A) k hrúbke obnovenia (P) určenej výrobcom pre daný rozmer pneumatiky a dezén.

• Upevnite pneumatiku do vhodného držiaka.
Vyvíjajte trvalý tlak a pri dodržaní predpísaného vzorku vyrezávajte gumu na dne drážok najprv u obvodových drážok a následne u priečnych drážok, pokiaľ nejaké sú. Po niekoľkých centimetroch zmerajte šírku a hĺbku rezania za účelom kontroly správneho výberu a veľkosti ostria. Pri pneumatikách „Zero Degree Belts“ dokončite rezanie v smere otáčania, ktorý je naznačený rovnostranným trojuholníkom umiestneným na bočnici pneumatiky

• Opatrným dodržaním postupu je na dne drážky zanechaná vrstva gumy, ktorá je dostatočná na ochranu horných pásov pneumatiky.
Za žiadnych okolností by rezné ostrie nemalo prerezať alebo preseknúť kovové pásy, tým by pneumatika bola nebezpečná a mohla by ohroziť následné protektorovanie.

Regrooving Graph